ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.236/2016 privind  „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8891/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul 8892/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b”; art.45, alin. 2, lit. „a” si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă completarea HCL nr.236/2016 privind  „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” pentru Scoala gimnaziala nr.4 Vatra Dornei,  cu un numar de 22 burse astfel:  20 burse de ajutor social, o bursa de merit si 1 bursa de boala.

         Art.2.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.84