ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCl nr.242/2016 privind “aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2017, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

              Având în vedere expunerea de motive nr.8903/22.03.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8904/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic cu modificările

şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de bugetele de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2016,  prezentate de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;s

                                                            HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă  modificarea HCl nr.242/2016 privind aprobarea bugetelelor de venituri şi cheltuieli preliminate pentru anul 2017 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de  catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

-         OS Dorna Candrenilor: cheltuieli privind taieri de ingrijire a arboretelor tinere 10.123,40lei in loc de 8867 lei;

-         OS Vatra Dornei-  cheltuieli privind taieri de ingrijire a arboretelor tinere 4318,39lei- in loc de 3843 lei;

-         OS Carlibaba – cheltuieli cu regenerarea (descoplesiri)-817 lei.

  Art.2 Se aproba excluderea taxei de drum de la OS Vatra Dornei in valoare de 19.500 de lei si de la O.S Dorna Candrenilor in valoare de 18. 655 lei.

       Art.3  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                     Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                         Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.88