ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indreptarii erorii materiale a HCL nr.196/2016 privind « aprovare vanzarii cotei  de 13/16 teren aferenta  curtii, in suprafata de 33 mp, precum si suprafata de 39 mp teren, situat in Str. Pinului nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara constructiei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.8906/22.03.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.8907/22.03.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) c coroborat cu prevederile rt.115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba indreptarea erorii materiale a HCL nr.196/2016 privind cota de teren aferenta curtii,  in sensul ca  se inlocuieste cota de 13/16 cu cota de 11/16, iar art.1 va avea urmatorul cuprins: Se aproba vânzarea cotei  de 11/16 teren aferenta  curtii, in suprafata de 33 mp, identic cu nr.cadastral 30373 din CF 30373, precum si suprafata de 39 mp teren,identic cu nr.cadastral 37033 din CF 37033, teren situat in Str. Pinului nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara constructiei.

          Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.196/2016 raman valabile.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.89