ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

                                                                           

                                                                           

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea platii  taxei de 80 lei/tona/deseuri  de catre primaria municipiului vatra  dornei, reprezentand fond de mediu

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

      intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         In temeiul prevederilor OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;

        In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.(b) si alin.(6) lit.(a) pct.14 art.45 alin.(3) si 115 alin.(1), lit b),din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata si actualizata.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba plata taxei de 80 lei/tona/deseuri de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu, pentru  semestrul I al anului 2017.

Art.2  Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.93