ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Etapei nationale a Olimpiadei de limbi romanice- limba franceza organizata de catre Inspectoratul Scolar Suceava

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

      intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive  prezentată de primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Etapei nationale a Olimpiadei de limbi romanice- limba franceza organizata de catre Inspectoratul Scolar Suceava, cu suma de 3000 de lei care se va desfăşura în perioada 24-28 aprilie la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata pe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.95