ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL

 MUNICIPIUL VATRA – DORNEI

                                                            HOTĂRÂRE

privind  aprobarea decontarii navetei medicului specialist chirurgie generala Ghaben Sami care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

                                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

                                             intrunit in sedinta ordinara in data de 30.03.2017

 

                Având în vedere expunerea de motive  prezentată de Primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art.199 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul santatii precum si prevederile art. 36 alin (2) pct.d si alin 6  lit. ,, a”,  pct.3  precum şi ale art. 45 alin. (2) si a art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă  decontarea cheltuielilor de naveta din localitatea de domiciliu la Spitalul Municipal Vatra Dornei, pentru medicul specialist  chirurgie generala -  Ghaben Sami care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei, la solicitarea acestuia.

   Art.2.  Decontarea navetei se va face  lunar pe baza de documente justificative.

   Art.3.  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA

        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

              

                                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                       Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.03.2017

Nr.96