ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

                Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;             

Având în vedere:

 -Expunerea de motive prezentată de domnul Boncheş Ilie, primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 10635 din 06.04.2017;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 10642 din 06.04.2017;

-Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură, din cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.10789 din 10.04.2017;

-prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

-dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1.- Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

           Art. 2.- Primarul municipiului şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,

                                                                             Secretarul municipiului

       Pintilii Mircea Cristian                                               Turcu Vasile

 

 

 

 

  Vatra Dornei, 

   10.04.2017

     Nr.97

 

 

R O M Â N I A                                                                                                                                                     Anexă

JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                            la Hotărârea nr. 97 din 10.04.2017

MUNICIPIUL  VATRA DORNEI

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR                           Primarul municipiului             CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI                               Boncheş Ilie

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

 

COMPLETARI

la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Nr.

Crt.

 

Codul de

clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosinţă

Valoare de inventar

 

mii lei

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate

sau alte acte doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

464.

1.3.7.1

 

Strada Todireni

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava,în continuarea străzii Todireni, lungime-286 m,suprafaţă-1717 mp, de la strada Todireni până la limita cu UAT Şaru Dornei, înscrisă în CF 36820. 

2015

78

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36820

465.

1.3.7.1

Strada Podu Verde

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Podu Verde, lungime-268 m, suprafaţă - 1340 mp, de la intersecţia cu calea ferata până la Blocul cu nr.43, înscrisă în CF 36826.

2015

243

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36826

466.

1.3.7.1

Strada botanist Procopeanu Procopovici

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii botanist Procopeanu Procopovici, lungime - 60 m, suprafaţă-378 mp, de la strada botanist Procopeanu Procopovici până la intersecţia cu strada Petreni, înscrisă în CF 36828.

2015

26

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36828

467

1.3.7.1

Strada Calea Transilvaniei Cartier Blocuri

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Calea Transilvaniei, lungime-895 m, suprafaţă-7161 mp,de la strada Calea Transilvaniei până la  Blocul Nr.9,înscrisă în CF 37037.

2015

975

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.37037

468

1.3.7.1

Strada Popeni

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Popeni, lungime-2105 m, suprafaţă-14732 mp, de la strada Popeni până la Drumul Naţional 17, înscrisă în CF 36851.

2015

669

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36851

469

1.3.7.2

Strada Mălinilor

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, în continuarea străzii Mălinilor, lungime-476 m, suprafaţă-2855 mp, de la strada Mălinilor până la intersecţia cu Strada Vicilicilor, înscrisă în CF 36827.

2015

389

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36827

470

1.3.7.1

 

Strada 1 Mai

 

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 155 m, suprafaţă- 928 mp, de la strada 1 Mai  până la strada Unirii, înscrisă în CF 36919.

2015

63

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36919

471

1.3.7.1

Strada Zimbrului

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 88 m, suprafaţă -264 mp,

 de la strada Zimbrului până la familia Onofreiciuc Viorica, înscrisă în CF 36866.

2015

22

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36866

472

1.3.7.1

Strada Colacelu

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 830 m, suprafaţă -4978 mp,

 de la intersecţia cu strada Calea Transilvaniei până la bariera silvică, înscrisă în CF 36880.

2015

271

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36880

473

1.3.7.2`

Strada Runc

(Segment îmbracăminte asfalt)

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 736 m, suprafaţă -4266 mp,

 de la strada Runc până la bazinul de apă,înscrisă în CF 36868.

2015

581

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36868

474

1.3.7.1`

Strada Runc

(Segment îmbracaminte balast)

cu îmbrăcăminte din balast, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 155 m, suprafaţă -1079 mp,

 de la strada Runc până la familia Reith,înscrisă în CF 36868.

2015

73

 

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36868

475

1.3.7.2

Strada Parcului

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 172 m, suprafaţă -1569mp,

 de la strada Parcului până la familia Torac Adrian,înscrisă în CF 36817.

2015

321

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36817

476

1.3.7.2

Strada Podu Verde

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 382 m, suprafaţă -6204 mp,

 de la strada Podu Verde până la râul Bistriţa,înscrisă în CF 36819

2015

729

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36819

477

1.3.7.2

Strada Calea Transilvaniei

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 1981 m, suprafaţă -30346 mp,

 de la statia Peco Lukoil până la intersecţia cu strada Silvicultorului,înscrisă în CF 36935

2015

2756

Hotărârea Consiliului Local nr.220/2015,Cartea funciară nr.36935

478

1.3.7.2

Strada Petreni

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 516 m, suprafaţă -4929mp,

 de la intersectia cu strada Calea Trasnilvaniei până la familia Daraban Nicolae,înscrisă în CF 36889

2016

560

Hotărârea Consiliului Local nr.41/2016,Cartea funciară nr.36889

479

1.3.7.2

Strada Minelor

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 262 m, suprafaţă -2516 mp,

 de la intersecţia cu strada Diecilor până la intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu,înscrisă în CF 36891

2016

229

Hotărârea Consiliului Local nr.41/2016,Cartea funciară nr.36891

480

1.3.7.2

Strada Diecilor

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 51 m, suprafaţă -511 mp,

 de la intersecţia cu strada Minelor până la familia Bodea Leontin,înscrisă în CF 36893

2016

46

Hotărârea Consiliului Local nr.41/2016,Cartea funciară nr.36893

481

1.3.7.2

Strada Nicolae Bălcescu

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 269 m, suprafaţă -2600 mp,

 de la strada Nicolae Bălcescu până la familia Doroftei Emil,înscrisă în CF 36900

2016

236

Hotărârea Consiliului Local nr.41/2016,Cartea funciară nr.36900

482

1.3.7.2

Strada Luceafărului

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 47 m, suprafaţă -659 mp,

 de la strada Luceafarului până la strada Dornelor,înscrisă în CF 36892

2016

135

Hotărârea Consiliului Local nr.41/2016,Cartea funciară nr.36892

483

1.3.7.2

Strada Mihai Eminescu

cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situată în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, lungime- 1024 m, suprafaţă -18619 mp,

 de la intersecţia cu strada Runc până la intersecţia cu strada Podu Verde,înscrisă în CF 36890

2016

3805

Hotărârea Consiliului Local nr.41/2016,Cartea funciară nr.36890

 

                                                                                      Preşedintele comisiei,

                                                                                                Boncheş Ilie

 

                                                                                  MEMBRII : Luminosu Luminiţa- Bucovina

                                                                                                         Pintescu Maria

                                                                                                         Agapi Eugenia

                                                                                                         Coman Cătălin Dumitru