ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34779 –din CF 34779, situat in Str.Mihai Eminecu, nr.43, jud.Suceava

                     Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;    

Având în vedere:

 -Expunerea de motive prezentată de domnul Boncheş Ilie, primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 10637 din 06.04.2017;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.10641 din 06.04.2017,  precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;                                          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil, art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;         
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

           Art.1. Se aprobă  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 34799–din CF 31421, situat în Str.Mihai Eminescui, nr.43 jud.Suceava astfel:

-        imobilul cu nr.cadastral 37568  situat în  mun. Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.43,   având suprafaţa  de 507 mp va fi înscris în cartea funciară în favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public.

-       imobilul cu nr.cadastral 37569 situat în  mun. Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.43,   având suprafaţa  de 495 mp va fi înscris în cartea funciara în favoarea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public.

      Art.2 Se aprobă şi se  însuşeşte documentaţia tehnică pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.43, conform anexei la prezenta hotărâre.                                                                                                                     Art.3 Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.                                                                                                                                     Art. 4 Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.                                                                                      Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

                      Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,                      

                     Pintilii Mircea Cristian                                    Secretarul municipiului

                                                                                                                      Turcu Vasile

  Vatra Dornei, 

   10.04.2017

     Nr.98