ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al                                        municipiului Vatra Dornei

                     Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;    

          Având în vedere:

-         Expunerea de motive nr.10639/06.04.2017 prezentată de Primarul municipiului;

-          Raportul nr.10640/06.04.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform  prevederilor  art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3)  coroborat cu art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare –Republicată si actualizata ;

HOTĂRĂŞTE: 

     Art.1 Se aprobă şi se însuşeşte inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

       Art.2  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                      Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,                      

                     Pintilii Mircea Cristian                                    Secretarul municipiului

                                                                                                                      Turcu Vasile

 

 

 

 

  Vatra Dornei, 

   10.04.2017

     Nr.99