ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2017

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                    intrunit in sedinta  extraordinara in data de 09.01.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.192/04.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.193/04.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3315/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017

            În conformitate cu prevederile art.58 al Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                        HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al bugetului local, sursa A, sectiunea de dezvoltare   in suma  de 45.580,80 lei, pentru bugetul anului 2017.

Art.2 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al bugetului local, sursa A, sectiunea de functionare,    in suma  de 691.094,93 lei, pentru bugetul anului 2017.

Art.3 Se aproba acoperirea deficitului bugetului fondurilor nerambursabile pentru anul 2017, sursa D, sectiunea de dezvoltare   in suma  de 644.995,13 lei.

Art.4 Se aproba acoperirea deficitului bugetului Activitati finantate integral din venituri proprii, sursa E, aferenta anului 2017, in suma  de 2.847,82  lei.

Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

Vatra Dornei

09.01.2018

Nr.1