ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 335 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat in curtea domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2144/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2145/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea  suprafetei de 335  mp teren situata in Str.Republicii,    situat  in curtea domnului Solovastru Marius Iacob, identic cu  nr.cadastral 38108 din CF 38108, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob.

 Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu/euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar diferenta in 12 rate, egale/lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului sa duca la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri si sa semneze contractul de vanzare-cumparare,

         Art.5  Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Directia economica si Solovastru Marius Iacob ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

 

         Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.10