ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

                        

Având în vedere expunerea de motive nr.10389/19.04.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10390/19.04.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 45, alin. (3) şi art. 115,alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a unei suprafete de teren, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Inventarul domeniul public al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează în mod corespunzător.

           Art. 3. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.100

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Suprafata

Observatii

1.

 

 

 

38209

 

38209

Municipiul Vatra Dornei- Domeniul public

 

33 mp

 

 

Str.Luceafarului

 

2.

38208

38208

Municipiul Vatra Dornei- Domeniul public

 

127 mp

 

 

Str.Cetinei

 

3.

38214

38214

Municipiul Vatra Dornei

 

138 mp

 

 

Str.Parcului nr.27

 

   

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

IOJA CEZAR                                                                       Contrasemneaza,

                                                                            Secretarul municipiului

                                    Turcu Vasile

ANEXA  LA HCL NR. 100/26.04.2018