ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 alin.(2) lit(.a), art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.101

 

 

Anexa la HCL nr.101 /26.04.2018

 

 

Partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Dorna Candrenilor pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie  lei/mc

1.

O.S  Dorna Candrenilor

6113

1283690

I

24C,

25D

182

Acc I

60 lei/mc

TOTAL

 

182

 

 

Nota: Masa lemnoasă rezultată din partida 6113 (1283690) va fi valorificată  astfel:

-lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 380 lei/mc (molid, brad,fag);

  - lemn de celulova fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 200 lei/mc (molid, brad,fag);

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 105 lei/mc.

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

              IOJA CEZAR           

   

 

  Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile