ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălilor de sport din Municipiul Vatra Dornei

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Ţinând cont de prevederile art.3, art.6, art.10 si art.12 al Legii Educaţiei fizice şi a Sportului,  nr.69/2000;

           În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 1 şi 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

   Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălilor de sport din Municipiul Vatra Dornei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.2: Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.103

 

                                                                              ANEXĂ LA H.C.L. 103/26.04.2018

                                                                                        

                                                                                                         

                                                      R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare a Sălilor de sport din Municipiul Vatra Dornei

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din Municipiul Vatra Dornei, str.Calea Transilvaniei nr.1 si din Str.Mihai Eminescu nr.31denumit în continuare regulament, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea sălii de sport în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru responsabilul sălii de sport,

pentru personalul de îngrijire şi curăţenie, pentru profesori, elevi, părinţi, sportivi, spectatori şi orice alte persoane care vin în contact cu funcţionarea sălii de sport.

Art. 3 Salile de sport face parte din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei .

Art. 4 În salile de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv. Cu aprobarea primarului, în incinta sălii se pot organiza unele activităţi de interes public.

Art. 5 Obiectivele funcţionării sălii de sport sunt:

a) deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului în realizarea planului-cadru de învăţământ, conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive şcolare de interes local, judeţean sau naţional;

b) desfasurarea activităţilor în interesul comunităţii;

c) sprijinirea activităţii cluburilor şi asociaţiilor sportive înregistrate pe teritoriul municipiului Vatra Dornei , în procesul de educaţie şi formare sportivă a tineretului;

d) în perioadele rămase neacoperite de activităţile menţionate la lit. a, b, şi c ale prezentului articol, sala de sport va funcţiona pentru deservirea, conform planificării, a cerinţelor ocazionale ale sportului de masă.

Planificarea, denumită în continuare orar de funcţionare, se va întocmi de administratorul sălii de sport de comun acord cu solicitanţii.

 

CAPITOLUL II – ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT

Art. 6 Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice sălii de sport se face de către Primaria  Municipiului Vatra Dornei.

Art. 7 Persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport şi personalul de îngrijire şi

curăţenie fac parte din cadrul Primariei  Municipiului Vatra Dornei

Art. 8 Toate activităţile desfăşurate în sala de sport vor fi coordonate de către persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport din cadrul Municipiului Vatra Dornei.

Art. 9 Persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport îşi exercită activitatea în

conformitate cu fişa postului.

Art. 10 Persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport răspunde de:

 1). intocmeste programul de desfasurare al activitatilor in salile de sport.

 2) folosirea eficientă şi în conformitate cu prezentul regulament a sălii, anexelor, şi materialelor din dotare;

3) respectarea programului de lucru şi a orarului în sala de sport;

4) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament de către utilizatori;

5) respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de protecţia muncii;

6) achiziţionarea materialelor necesare bunei funcţionări în sală;

7) gestionarea timpului de lucru a personalului de îngrijire şi deservire din subordine;

8) completarea la timp a documentaţiei sălii (orarul sălii, registrul de evidenţă, inventarul sălii,procesele verbale de predare-primire, fişele de protecţia muncii şi P.S.I., rapoarte de activitate la solicitarea primarului, alte documente în conformitate cu legislaţia în vigoare;

9) participă la elaborarea şi coordonează realizarea bugetului alocat pentru dezvoltarea,

funcţionarea şi întreţinerea sălii de sport;

10)îndrumă, coordonează, realizează şi controlează activităţile administrativ-gospodăreşti desfăşurate în vederea bunei funcţionări;

11)solicită Consiliului local sau Primăriei Municipiului Vatra Dornei, aprobarea acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii şi păstrarea funcţionalităţii;

12) supraveghează şi controlează direct sau indirect, prin delegat, toate activităţile care se desfăşoară în incinta sălii;

13) încheie contracte de chirie pentru activităţile sportive de masă.

14) asigurară funcţionare sălii de sport, a anexelor, a materialelor, aparatelor şi a mijloacelor din dotare;

15) întocmește, afişează  şi respectă orarul sălii;

16) întocmește şi semnează procesele-verbale de predare-preluare a sălii, cu profesorii de educaţie fizică şi reprezentanţii utilizatorilor;

17) asigură materiale şi mijloacele necesare funcţionării sălii;

18) asigură  condiţiile privind protecţia muncii, PSI, şi cele prevăzute de prezentul regulament;

19) publică  către utilizatori  prevederile normelor de protecţia munci, PSI şi a celor ale

prezentului regulament;

20) constată producerea pagubelor şi stricăciunilor, identifică autorii şi solicită

remedierea acestora de către producători;

21) completează  la timp a registrul de evidenţă, a proceselor verbale de predare-primire şi a celorlalte documente prevăzute de art. 10, lit. h) din prezentul regulament;

22) coordonează  şi controlează  activitatea  personalului de îngrijire şi de deservire din subordine;

23) participă activ la organizarea unor programe, concursuri şi competiţii sportive la care este solicitat de către Consiliul local sau Primăria Municipiului Vatra Dornei;

24) loialitate faţă de locul de muncă;

25) păstrează secretul de serviciu;

26) interesul pentru o muncă de calitate;

27) întocmește  rapoarte de activitate la solicitarea primarului;

28) alte atribuţii cu care este însărcinat în scris sau verbal de către primarul Municipiului Vatra Dornei.

Art. 12 Drepturile persoanei responsabile cu administrarea sălii de sport sunt:

a) controlul şi evaluarea tuturor activităţilor desfăşurate în sală;

b) eliminarea din sală a persoanelor, echipelor şi utilizatorilor care nu respectă legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului regulament.

Art. 13 Programul de lucru al persoanei responsabile cu administrarea sălii de sport este conform fişei postului şi a orarului de funcţionare.

În absenţa sa, persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport va delega, în scris

sau verbal, un angajat pentru asigurarea funcţionării sălii. Delegatul va răspunde de inventarul sălii de sport, de respectarea orarului de funcţionare şi a prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL III – ORARUL DE FUNCŢIONARE A SĂLII DE SPORT

Art. 14 Orarul de funcţionare va fi întocmit trimestrial de către persoana responsabilă

cu administrarea sălii de sport, prin acordul comun cu solicitanţii şi va fi afişat la loc vizibil.

La întocmirea orarului se vor lua în considerare următoarele:

a) sala de sport va funcţiona zilnic între orele 7,30 – 22,30, cu posibilitatea de prelungire in functie de solicitari;

b) programarea competiţiilor sportive şcolare cu caracter local, sectorial, judeţean, zonal sau

naţional;

c) vor avea pioritate desfasurarea orelor de educatie fizica si activitatile scolare conform oraruului stabilit de comun acord cu cadrele didactice de specialitate, ctivitatile sportive ale cluburilor sportive si asociatii sportive.

 

d)  cadrele didactice şi antrenorii care desfăşoară activităţi în sala de sport, pe perioada

activităţii răspund de: păstrarea funcţionalităţii sălii,a curateniei, a anexelor, a aparatelor şi mijloacelor fixe, de respectarea de către elevi şi sportivi a prevederilor prezentului regulament, a normelor legale în vigoare de etică şi conduită socială;

e) în orele rămase neacoperite de activităţile prevăzute de lit. b, c şi d ale prezentului articol,sala de sport şi anexele se pot da în folosinţă pentru sportul de masă, în funcţie de solicitări, activităţi pentru care se va percepe chirie, conform  hotătârii Consiliului Local al Vatra Dornei;

f) Includerea ulterioară întocmirii orarului de funcţionare a unei activităţi este posibilă numai în orele neacoperite de alte activităţi, programate în baza înţelegerii comune cu solicitantul. Această activitate, imediat după fixarea ei, va fi trecută în orarul de funcţionare al săptămânii respective şi va fi afişat.

Modificarea orarului, reprogramarea unor activităţi se poate realiza de comun acord cu

solicitantul în cauză, cu condiţia neafectării altor activităţi programate în prealabil.

Art. 15 Orarul de funcţionare stabilit şi afişat are caracter obligatoriu şi trebuie respectat

de către persoanele care utilizează sala de sport, indiferent de statutul lor în acest domeniu.

CAPITOLUL IV – CONDIŢIILE  DE  UTILIZARE A SĂLII DE SPORT

Art. 16 Sala de sport poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea activităţilor sportive de către următoarele categorii de persoane:

a) preşcolarii şi elevii din sistemul de învăţământ şi de educaţie;

b) sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate;

c) asociaţii nonguvernamentale care funcţionează pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei;

d) persoane fizice  si reprezentanti ai institutiilor din Municipiul Vatra Dornei.

Art.17 Utilizatorii prevăzuţi la art. 20 lit. a) şi b) din prezentul regulament, au acces în

sală numai în prezenţa cadrului didactic sau a antrenorului. În aceste situaţii, cadrele didactice

şi antrenorii răspund de acţiunile şi faptele acestora.

Utilizatorii prevăzuţi la art. 19 lit. c) şi d) din prezentul regulament, au acces în sală numai dacă prezintă chitanţa de achitare a taxei de utilizare, aprobarea primarului sau achită

persoanei desemnate contravaloarea taxei de utilizare.

Solicitanţii prevăzuţi la art. 19 lit. c) şi d) din prezentul regulament vor întocmi un tabel nominal cu membrii echipelor care vor participa la activităţile sportive (maxim 20 persoane).

Art. 18 Chiria  de utilizare sunt:

a) 120  lei/oră în cazul activităţilor sportive  (, handbal, volei, baschet, tenis cu piciorul, etc.)

Art. 19 Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de

performanţă  sau de masă, spectatori) sunt obligaţi:

a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică socială şi prevederile

prezentului regulament;

b) să respecte întocmai orarul de funcţionare a sălii;

c) să folosească echipament curat şi adecvat activităţii, cu utilizare exclusiv în acest sens;

d) să folosească sala, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor;

e) să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizator.

Art. 20 Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în sala de sport şi anexele acesteia

sunt strict interzise.

Art. 21 Accesul persoanelor în stare de ebrietate în sala de sport şi anexele acesteia

este strict interzis.

Art. 22 Accesul publicului în sala de sport este permis numai pe intrarea principală,

 doar cu acceptul celui ce utilizează sala de sport.

Art. 23 În cazul în care sala de sport este folosită pentru desfăşurarea unor manifestări

locale cu caracter competiţional, toate celelalte activităţi se anulează, urmând a fi reprogramate ulterior, de comun acord.

CAPITOLUL V – CONDIȚII PARTICULARIZATE DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT

 

Art.24: Regulament pentru elevi

Accesul elevilor în incinta sălii de sport se va face pe uşa principală şi numai cu încălţăminte tip sport curată pe talpă;

Elevii vor folosi vestiarele ce li se vor repartiza, respectiv fetele vor folosi vestiarele pentru fete iar băieţii vor folosi vestiarele pentru băieţi;

În vestiare se va face dezechiparea şi echiparea în echipament sportiv în condiţii igienice şi în perfectă ordine, genţile pe bănci şi încălţămintea de strada sub bancă;

Elevii răspund de bunurile lor şi ale colegilor lor;

Elevii nu au acces în sala de sport în lipsa profesorului de sport;

Grupurile sanitare şi duşurile se vor folosi de către elevi după instruire în condiţii de utilizare strict igienice;

Orice problemă apărută în timpul activităţii cu privire la aparatele sportive sau de orice altă natură va fi comunicată profesorului de sport;

La terminarea activităţilor elevii au obligaţia de a lăsa curat şi în ordine sala de sport, vestiarele şi holurile;

Orice stricăciune va fi recuperată de la cei care o pricinuiesc, iar în cazul în care nu se cunoaşte făptaşul recuperarea va fi colectivă;

Este interzis accesul elevilor la întrerupătoare, corpuri de iluminat, ventile, accesorii de aerisire sau de încălzire atât în sala de sport cât şi pe coridoare, vestiare şi grupurile sanitare;

Este interzis categoric fumatul şi consumul băuturilor alcoolice in incinta sălii de sport.

Art.25: Regulament pentru profesorii supraveghetori care isi desfasoara activitatea in sala de sport

Profesorii au obligaţia de a instrui şi verifica accesul elevilor în incinta sălii de sport în condiţii civilízate;

Profesorii vor instrui elevii cu privire la utilizarea vestiarelor precum şi a siguranţei acestora pe tot parcursul activităţilor;

Profesorii răspund de orice pagubă ivită în vestiare, grupuri sanitare, coridoare în timpul desfăşurării activităţilor;

Profesorul care începe ziua şi cel care o termină au obligaţia de a verifica şi a trece în procesul verbal toate problemele apărute, prin semnătură confirmând acest lucru;

La apariţia diferitelor probleme ( pagube, distrugeri ) va contrasemna de luare la cunoştinţă şi va lua măsurile ce se impun;

Pe timpul pauzelor profesorii vor supraveghea schimbul de elevi şi vor rezolva orice problemă apărută;

Elevii scutiţi medical sau fără echipament vor asista de pe bănci la desfăşurarea activităţii;

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine sancţiuni.

Art.26: Regulament pentru chiriasii salii de sport

În incinta sălii de sport fumatul este strict interzis;

Consumul băuturilor alcoolice în incinta sălii este interzis;

Accesul persoanelor în sală,în stare de ebrietate, este interzis;

Chiriaşii vor participa la lecţii doar cu echipament adecvat şi încălţăminte sport curată;

Chiriaşii au obligaţia de a păstra ordinea şi curăţenia în sală;

În timpul folosirii sălii de sport chiriaşul răspunde pentru toate bunurile şi echipamentele aflate în sală;

Chiriaşii sălii de sport vor răspunde de integritatea şi buna păstrare a inventarului pus la dispoziţie ( aparate, materiale sportive, instalaţii, vestiare );

În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă utilizatorii sălii de sport vor suporta contravaloarea obiectului sau materialului stricat, deteriorat sau distrus (sau vor proceda la înlocuirea acestuia), în conformitate cu valoarea de inventar, la fel procedându-se şi în situaţia reparaţiilor.

 

CAP.VI: FINANTAREA ACTIVITATII SALII  DE SPORT

 

   Art.27.(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale sălii de sport, sunt cuprinse în bugetul anual  de venituri şi cheltuieli al Primariei Municipiului Vatra Dornei.

               (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din:

 - venituri proprii - taxele de închiriere a sălii de sport

 - alocaţii de la bugetul local

 - alte venituri – donaţii şi sponsorizări obţinute în condiţiile legii.

CAP.VII: RESPONSABILITATI SI CONTRAVENTII

 

    Art.28.(1) Utilizatorii sălii de sport vor răspunde de integritatea şi buna păstrare a inventarului pus la dispoziţie ( aparate, materiale sportive, instalaţii, vestiare ).

                (2)  În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau rea voinţă utilizatorii sălii de sport vor suporta contravaloarea obiectului sau materialului stricat, deteriorat sau distrus (sau vor proceda la înlocuirea acestuia), în conformitate cu valoarea de inventar, la fel procedându-se şi în situaţia reparaţiilor.

                (3)  Utilizatorii care manifestă un comportament agresiv şi recurg la acte de violenţă verbală sau fizică vor avea accesul interzis în sala de sport pe o perioadă de 2 luni.

 

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 30 Prezentul regulament intră în vigoare o dată cu aprobarea lui prin hotărâre a

Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art. 31 Chiria de utilizare va  fi revizuita şi modificata prin hotărâre a Consiliului Local

al Municipiului Vatra Dornei şi va face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 32 Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră

necesar.

 

 

                                                                                                               

 

                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA

                         IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ANEXĂ LA H.C.L. 103/26.04.2018

                                                                                        

                                                                                                                 

                                                      R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare a Sălilor de sport din Municipiul Vatra Dornei

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din Municipiul Vatra Dornei, str.Calea Transilvaniei nr.1 si din Str.Mihai Eminescu nr.31denumit în continuare regulament, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea sălii de sport în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru responsabilul sălii de sport,

pentru personalul de îngrijire şi curăţenie, pentru profesori, elevi, părinţi, sportivi, spectatori şi orice alte persoane care vin în contact cu funcţionarea sălii de sport.

Art. 3 Salile de sport face parte din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei .

Art. 4 În salile de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv. Cu aprobarea primarului, în incinta sălii se pot organiza unele activităţi de interes public.

Art. 5 Obiectivele funcţionării sălii de sport sunt:

a) deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului în realizarea planului-cadru de învăţământ, conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive şcolare de interes local, judeţean sau naţional;

b) desfasurarea activităţilor în interesul comunităţii;

c) sprijinirea activităţii cluburilor şi asociaţiilor sportive înregistrate pe teritoriul municipiului Vatra Dornei , în procesul de educaţie şi formare sportivă a tineretului;

d) în perioadele rămase neacoperite de activităţile menţionate la lit. a, b, şi c ale prezentului articol, sala de sport va funcţiona pentru deservirea, conform planificării, a cerinţelor ocazionale ale sportului de masă.

Planificarea, denumită în continuare orar de funcţionare, se va întocmi de administratorul sălii de sport de comun acord cu solicitanţii.

 

CAPITOLUL II – ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT

Art. 6 Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice sălii de sport se face de către Primaria  Municipiului Vatra Dornei.

Art. 7 Persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport şi personalul de îngrijire şi

curăţenie fac parte din cadrul Primariei  Municipiului Vatra Dornei

Art. 8 Toate activităţile desfăşurate în sala de sport vor fi coordonate de către persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport din cadrul Municipiului Vatra Dornei.

Art. 9 Persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport îşi exercită activitatea în

conformitate cu fişa postului.

Art. 10 Persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport răspunde de:

 1). intocmeste programul de desfasurare al activitatilor in salile de sport.

 2) folosirea eficientă şi în conformitate cu prezentul regulament a sălii, anexelor, şi materialelor din dotare;

3) respectarea programului de lucru şi a orarului în sala de sport;

4) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament de către utilizatori;

5) respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de protecţia muncii;

6) achiziţionarea materialelor necesare bunei funcţionări în sală;

7) gestionarea timpului de lucru a personalului de îngrijire şi deservire din subordine;

8) completarea la timp a documentaţiei sălii (orarul sălii, registrul de evidenţă, inventarul sălii,procesele verbale de predare-primire, fişele de protecţia muncii şi P.S.I., rapoarte de activitate la solicitarea primarului, alte documente în conformitate cu legislaţia în vigoare;

9) participă la elaborarea şi coordonează realizarea bugetului alocat pentru dezvoltarea,

funcţionarea şi întreţinerea sălii de sport;

10)îndrumă, coordonează, realizează şi controlează activităţile administrativ-gospodăreşti desfăşurate în vederea bunei funcţionări;

11)solicită Consiliului local sau Primăriei Municipiului Vatra Dornei, aprobarea acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii şi păstrarea funcţionalităţii;

12) supraveghează şi controlează direct sau indirect, prin delegat, toate activităţile care se desfăşoară în incinta sălii;

13) încheie contracte de chirie pentru activităţile sportive de masă.

14) asigurară funcţionare sălii de sport, a anexelor, a materialelor, aparatelor şi a mijloacelor din dotare;

15) întocmește, afişează  şi respectă orarul sălii;

16) întocmește şi semnează procesele-verbale de predare-preluare a sălii, cu profesorii de educaţie fizică şi reprezentanţii utilizatorilor;

17) asigură materiale şi mijloacele necesare funcţionării sălii;

18) asigură  condiţiile privind protecţia muncii, PSI, şi cele prevăzute de prezentul regulament;

19) publică  către utilizatori  prevederile normelor de protecţia munci, PSI şi a celor ale

prezentului regulament;

20) constată producerea pagubelor şi stricăciunilor, identifică autorii şi solicită

remedierea acestora de către producători;

21) completează  la timp a registrul de evidenţă, a proceselor verbale de predare-primire şi a celorlalte documente prevăzute de art. 10, lit. h) din prezentul regulament;

22) coordonează  şi controlează  activitatea  personalului de îngrijire şi de deservire din subordine;

23) participă activ la organizarea unor programe, concursuri şi competiţii sportive la care este solicitat de către Consiliul local sau Primăria Municipiului Vatra Dornei;

24) loialitate faţă de locul de muncă;

25) păstrează secretul de serviciu;

26) interesul pentru o muncă de calitate;

27) întocmește  rapoarte de activitate la solicitarea primarului;

28) alte atribuţii cu care este însărcinat în scris sau verbal de către primarul Municipiului Vatra Dornei.

Art. 12 Drepturile persoanei responsabile cu administrarea sălii de sport sunt:

a) controlul şi evaluarea tuturor activităţilor desfăşurate în sală;

b) eliminarea din sală a persoanelor, echipelor şi utilizatorilor care nu respectă legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului regulament.

Art. 13 Programul de lucru al persoanei responsabile cu administrarea sălii de sport este conform fişei postului şi a orarului de funcţionare.

În absenţa sa, persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport va delega, în scris

sau verbal, un angajat pentru asigurarea funcţionării sălii. Delegatul va răspunde de inventarul sălii de sport, de respectarea orarului de funcţionare şi a prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL III – ORARUL DE FUNCŢIONARE A SĂLII DE SPORT

Art. 14 Orarul de funcţionare va fi întocmit trimestrial de către persoana responsabilă

cu administrarea sălii de sport, prin acordul comun cu solicitanţii şi va fi afişat la loc vizibil.

La întocmirea orarului se vor lua în considerare următoarele:

a) sala de sport va funcţiona zilnic între orele 7,30 – 22,30, cu posibilitatea de prelungire in functie de solicitari;

b) programarea competiţiilor sportive şcolare cu caracter local, sectorial, judeţean, zonal sau

naţional;

c) vor avea pioritate desfasurarea orelor de educatie fizica si activitatile scolare conform oraruului stabilit de comun acord cu cadrele didactice de specialitate, ctivitatile sportive ale cluburilor sportive si asociatii sportive.

d)  cadrele didactice şi antrenorii care desfăşoară activităţi în sala de sport, pe perioada

activităţii răspund de: păstrarea funcţionalităţii sălii,a curateniei, a anexelor, a aparatelor şi mijloacelor fixe, de respectarea de către elevi şi sportivi a prevederilor prezentului regulament, a normelor legale în vigoare de etică şi conduită socială;

e) în orele rămase neacoperite de activităţile prevăzute de lit. b, c şi d ale prezentului articol,sala de sport şi anexele se pot da în folosinţă pentru sportul de masă, în funcţie de solicitări, activităţi pentru care se va percepe chirie, conform  hotătârii Consiliului Local al Vatra Dornei;

f) Includerea ulterioară întocmirii orarului de funcţionare a unei activităţi este posibilă numai în orele neacoperite de alte activităţi, programate în baza înţelegerii comune cu solicitantul. Această activitate, imediat după fixarea ei, va fi trecută în orarul de funcţionare al săptămânii respective şi va fi afişat.

Modificarea orarului, reprogramarea unor activităţi se poate realiza de comun acord cu

solicitantul în cauză, cu condiţia neafectării altor activităţi programate în prealabil.

Art. 15 Orarul de funcţionare stabilit şi afişat are caracter obligatoriu şi trebuie respectat

de către persoanele care utilizează sala de sport, indiferent de statutul lor în acest domeniu.

CAPITOLUL IV – CONDIŢIILE  DE  UTILIZARE A SĂLII DE SPORT

Art. 16 Sala de sport poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea activităţilor sportive de către următoarele categorii de persoane:

a) preşcolarii şi elevii din sistemul de învăţământ şi de educaţie;

b) sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate;

c) asociaţii nonguvernamentale care funcţionează pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei;

d) persoane fizice  si reprezentanti ai institutiilor din Municipiul Vatra Dornei.

Art.17 Utilizatorii prevăzuţi la art. 20 lit. a) şi b) din prezentul regulament, au acces în

sală numai în prezenţa cadrului didactic sau a antrenorului. În aceste situaţii, cadrele didactice

şi antrenorii răspund de acţiunile şi faptele acestora.

Utilizatorii prevăzuţi la art. 19 lit. c) şi d) din prezentul regulament, au acces în sală numai dacă prezintă chitanţa de achitare a taxei de utilizare, aprobarea primarului sau achită

persoanei desemnate contravaloarea taxei de utilizare.

Solicitanţii prevăzuţi la art. 19 lit. c) şi d) din prezentul regulament vor întocmi un tabel nominal cu membrii echipelor care vor participa la activităţile sportive (maxim 20 persoane).

Art. 18 Chiria  de utilizare sunt:

a) 120  lei/oră în cazul activităţilor sportive  (, handbal, volei, baschet, tenis cu piciorul, etc.)

Art. 19 Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de

performanţă  sau de masă, spectatori) sunt obligaţi:

a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică socială şi prevederile

prezentului regulament;

b) să respecte întocmai orarul de funcţionare a sălii;

c) să folosească echipament curat şi adecvat activităţii, cu utilizare exclusiv în acest sens;

d) să folosească sala, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor;

e) să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizator.

Art. 20 Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în sala de sport şi anexele acesteia

sunt strict interzise.

Art. 21 Accesul persoanelor în stare de ebrietate în sala de sport şi anexele acesteia

este strict interzis.

Art. 22 Accesul publicului în sala de sport este permis numai pe intrarea principală,

 doar cu acceptul celui ce utilizează sala de sport.

Art. 23 În cazul în care sala de sport este folosită pentru desfăşurarea unor manifestări

locale cu caracter competiţional, toate celelalte activităţi se anulează, urmând a fi reprogramate ulterior, de comun acord.

CAPITOLUL V – CONDIȚII PARTICULARIZATE DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT

Art.24: Regulament pentru elevi

Accesul elevilor în incinta sălii de sport se va face pe uşa principală şi numai cu încălţăminte tip sport curată pe talpă;

Elevii vor folosi vestiarele ce li se vor repartiza, respectiv fetele vor folosi vestiarele pentru fete iar băieţii vor folosi vestiarele pentru băieţi;

În vestiare se va face dezechiparea şi echiparea în echipament sportiv în condiţii igienice şi în perfectă ordine, genţile pe bănci şi încălţămintea de strada sub bancă;

Elevii răspund de bunurile lor şi ale colegilor lor;

Elevii nu au acces în sala de sport în lipsa profesorului de sport;

Grupurile sanitare şi duşurile se vor folosi de către elevi după instruire în condiţii de utilizare strict igienice;

Orice problemă apărută în timpul activităţii cu privire la aparatele sportive sau de orice altă natură va fi comunicată profesorului de sport;

La terminarea activităţilor elevii au obligaţia de a lăsa curat şi în ordine sala de sport, vestiarele şi holurile;

Orice stricăciune va fi recuperată de la cei care o pricinuiesc, iar în cazul în care nu se cunoaşte făptaşul recuperarea va fi colectivă;

Este interzis accesul elevilor la întrerupătoare, corpuri de iluminat, ventile, accesorii de aerisire sau de încălzire atât în sala de sport cât şi pe coridoare, vestiare şi grupurile sanitare;

Este interzis categoric fumatul şi consumul băuturilor alcoolice in incinta sălii de sport.

Art.25: Regulament pentru profesorii supraveghetori care isi desfasoara activitatea in sala de sport

Profesorii au obligaţia de a instrui şi verifica accesul elevilor în incinta sălii de sport în condiţii civilízate;

Profesorii vor instrui elevii cu privire la utilizarea vestiarelor precum şi a siguranţei acestora pe tot parcursul activităţilor;

Profesorii răspund de orice pagubă ivită în vestiare, grupuri sanitare, coridoare în timpul desfăşurării activităţilor;

Profesorul care începe ziua şi cel care o termină au obligaţia de a verifica şi a trece în procesul verbal toate problemele apărute, prin semnătură confirmând acest lucru;

La apariţia diferitelor probleme ( pagube, distrugeri ) va contrasemna de luare la cunoştinţă şi va lua măsurile ce se impun;

Pe timpul pauzelor profesorii vor supraveghea schimbul de elevi şi vor rezolva orice problemă apărută;

Elevii scutiţi medical sau fără echipament vor asista de pe bănci la desfăşurarea activităţii;

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine sancţiuni.

Art.26: Regulament pentru chiriasii salii de sport

În incinta sălii de sport fumatul este strict interzis;

Consumul băuturilor alcoolice în incinta sălii este interzis;

Accesul persoanelor în sală,în stare de ebrietate, este interzis;

Chiriaşii vor participa la lecţii doar cu echipament adecvat şi încălţăminte sport curată;

Chiriaşii au obligaţia de a păstra ordinea şi curăţenia în sală;

În timpul folosirii sălii de sport chiriaşul răspunde pentru toate bunurile şi echipamentele aflate în sală;

Chiriaşii sălii de sport vor răspunde de integritatea şi buna păstrare a inventarului pus la dispoziţie ( aparate, materiale sportive, instalaţii, vestiare );

În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă utilizatorii sălii de sport vor suporta contravaloarea obiectului sau materialului stricat, deteriorat sau distrus (sau vor proceda la înlocuirea acestuia), în conformitate cu valoarea de inventar, la fel procedându-se şi în situaţia reparaţiilor.

 

 

 

 

CAP.VI: FINANTAREA ACTIVITATII SALII  DE SPORT

 

   Art.27.(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale sălii de sport, sunt cuprinse în bugetul anual  de venituri şi cheltuieli al Primariei Municipiului Vatra Dornei.

               (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din:

 - venituri proprii - taxele de închiriere a sălii de sport

 - alocaţii de la bugetul local

 - alte venituri – donaţii şi sponsorizări obţinute în condiţiile legii.

CAP.VII: RESPONSABILITATI SI CONTRAVENTII

 

    Art.28.(1) Utilizatorii sălii de sport vor răspunde de integritatea şi buna păstrare a inventarului pus la dispoziţie ( aparate, materiale sportive, instalaţii, vestiare ).

                (2)  În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau rea voinţă utilizatorii sălii de sport vor suporta contravaloarea obiectului sau materialului stricat, deteriorat sau distrus (sau vor proceda la înlocuirea acestuia), în conformitate cu valoarea de inventar, la fel procedându-se şi în situaţia reparaţiilor.

                (3)  Utilizatorii care manifestă un comportament agresiv şi recurg la acte de violenţă verbală sau fizică vor avea accesul interzis în sala de sport pe o perioadă de 2 luni.

 

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 30 Prezentul regulament intră în vigoare o dată cu aprobarea lui prin hotărâre a

Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art. 31 Chiria de utilizare va  fi revizuita şi modificata prin hotărâre a Consiliului Local

al Municipiului Vatra Dornei şi va face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 32 Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră

necesar.

 

 

                                                                                                              

 

                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile