ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea unor bunuri cu destinația drumuri, clasificate străzi în categoria funcțională drumuri publice de interes local, situate pe raza unității administrativ – teritoriale, municipiul Vatra – Dornei, Județul Suceava

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        - prevederile art. 1, 3 lit. a), 4 lit. a), 5, 6, 7, 9 și 13, din O.G. nr. 47/1997, privind regimul drumurilor publice (republicată);

          -pevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b). coroborat cu alin. (4), lit. e), alin. (2), lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată;

         În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. b). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă și se însușește încadrarea unor bunuri cu destinația drumuri, clasificate străzi în categoria funcțională drumuri publice de interes local, situate pe raza unității administrativ – teritoriale, municipiul Vatra – Dornei, conform Anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Imobilele prevăzute în Anexa nr. 1, cu destinația drumuri, categoria funcțională drumuri publice de interes local, clasificate străzi, sunt în administrate de către Primăria municipiului Vatra Dornei și fac parte din proprietatea publică a municipiului.    

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Cadastru, Direcția economică și Compartimentul juridic;

Art.4. Secretarul municipiului Vatra Dornei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri către:

-Instituția Prefectului – Județul Suceava;

-Primarului municipiului Vatra Dornei;

-Direcțiilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.104

                                         Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 104 / 26.04.2018

 

 

-Poziția 195 – Strada Nicoae Bălcescu;

-Poziția 206 – Strada Diecilor;

-Poziția 222 – Strada Luceafărului;

-Poziția 224 – Strada Mălinilor;

-Poziția 226 – Strada Minelor;

-Poziția 234 – Strada Parcului;

-Poziția 238 – Strada Petreni;

-Poziția 239 – Strada Popeni;

-Poziția 240 – Strada Podu Verde;

-Poziția 242 – Strada Botanist Procopeanu Procopovici;

-Poziția 247 – Strada Runc;

-Poziția 253 – Strada Todireni;

-Poziția 255 – Strada 1 Mai;

-Poziția 260 – Strada Zimbrului.

TOTAL : 14 poziții.

 

Poziții noi

-Strada Podu Verde;

-Strada Calea Transilvaniei – Tronson I;

-Strada calea Transilvaniei – Tronson II;

-Strada Colăcelu;

-Strada Mihai Eminescu.

TOTAL: 5 poziții