ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 6, la  Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Judetul Suceava si modificarea Anexei nr.1 a HCL nr.60 din 28.03.2018, privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotarare nr.66 din 31.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 26.04.2018

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, (republicată);

 -pevederile H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

-Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 66 din 31.08.1999;

-Prvederile Anexei nr. 6 a H.G. nr. 1357/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava;

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Anexa nr. 6, “ Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Vatra Dornei ” la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor,  orașelor și comunelor din Jud. Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I – “ Bunuri imobile ” se modifică și se completează după cum urmează:

a). Se modifică următoarele poziții:

- la pozitia nr. 195, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1, 1.3.7.2>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=185m, l=7m, S=1295mp, cu trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, cu trotuare, intravilan, L=269m, S=2.600mp, cu următoarele vecinătăți: N –str. Nicolae Bălcescu – tronson I, S – proprietăţi particulare, E – intersecţia cu str. Minelor – tronson II, V – intersecţia cu str. Molidului – tronson I. >>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1955, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<74.000, tronson I; 236, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.900, număr cadastral 36.900>>

- la pozitia nr. 206, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=380m, l=6,8m, S=2584mp, trotuare, L=2x180m, l=2m, S=720; tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, cu trotuare, intravilan, L=51m, S=511mp, cu următoarele vecinătăți: N – strada Diecilor –  tronson I, S, E – proprietăţi particulare,V – intersecţia cu str. Minelor – tronson II>>, coloana coloana 4 va avea următorul cuprins <<1968, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<646.902, tronson I; 46, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.893, număr cadastral 36.893>>

- la pozitia nr. 222, coloana  1 va avea următorul cuprins: << 1.3.7.2.>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=120m, l=8.2m, S=984mp, trotuare, L=2x120m, l=2m, S=480; tronson II, cu pavaj pe fundație suplă, intravilan, L=47m, S=659mp, cu următoarele vecinătăți: N – str. Luceafărului – tronson I, S – str. Dornelor, E, V – proprietăţi particulare, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1977, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<4.266.412, tronson I; 135, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.892, număr cadastral 36.892>>

- la pozitia nr. 224, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=320m, l=5m, S=1600mp, cu trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, intravilan, L=476m, S=2.855mp, cu următoarele vecinătăți: N – proprietăţi particulare, S – intersecţie cu str. Unirii, E – str. Mălinilor – tronson I, V – intersecţie cu str. Vicilicilor, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1971, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<449.353, tronson I; 389, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.827, număr cadastral 36.827>>

- la pozitia nr. 226, coloana 1 va avea următorul cuprins: << 1.3.7.2>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbracaminte din beton asfaltic, L=220m, l=7m, S=1.540mp, trotuare L=220m, l=2m, S=440mp; tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, cu trotuare, intravilan, L=262m, S=2.516mp, cu următoarele vecinătăți: N – str. Minelor - tronson I, S – proprietăţi particulare, E – intersecţia cu str. Diecilor –  tronson II, V – intersecţia cu str. Nicolae Bălcescu – tronson II. >>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1966, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<88.000, tronson I; 229, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.891, număr cadastral 36.891>>

- la pozitia nr. 234, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=395m, l=7m, S=2765mp, trotuare L=345mx2, l=1,5m, S=1035mp; tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, cu trotuare, intravilan, L=172m, S=1.569mp, cu următoarele vecinătăți: N – str.Parcului – tronson I, S, E, V – proprietăţi particulare >> coloana 4 va avea următorul cuprins <<1966, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<553.902, tronson I; 321, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.817, număr cadastral 36.817>>

 - la pozitia nr. 238, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1, 1.3.7.2>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=1637m, l=6m, S=9.822mp, cu trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, intravilan, L=516m, S=4.929mp, cu trotuare, cu următoarele vecinătăți: N – intersecţia cu str. Calea Transilvaniei, S – intersecţia cu str. Molidului, E – intersecţia cu str. Botanist Procopeanu Procopovici – tronson II, V – str. Petreni – tronson I. >>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1961, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<655.702, tronson I; 560, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.889, număr cadastral 36.889>>

- la pozitia nr. 239, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din balast, L=2100m, l=5m, S=10.500mp, fără trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din balast, fără trotuare, intravilan, L=2105m, S=14.732mp, cu următoarele vecinătăți: N, S – proprietăţi particulare, E – str. Popeni tronson I, V – intersecţia cu Drumul National 17 >>.

coloana 4 va avea următorul cuprins <<1966, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<890.000, tronson I; 669, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.851, număr cadastral 36.851>>

- la pozitia nr. 240, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=1.550m, l=10m, S=15.500mp, trotuare, L=1550mx2, l=2m, S=3.100mp; tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, intravilan, L=382m, S=6.204mp, cu trotuare, cu următoarele vecinătăți: N– proprietăţi particulare, S – calea ferată Suceava – Ilva Mică, E- str. Podu Verde  - tronson I, V - albia râului Bistriţa.>> coloana 4 va avea următorul cuprins <<1967, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<7.372.706, tronson I; 729, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.819, număr cadastral 36.819>>

- la pozitia nr. 242, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1>>,  coloana 2 va avea următorul cuprins: << Strada Botanist Procopeanu Procopovici >>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din balast, L=200m, l=7m, S=1.400mp, fără trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din balast, intravilan, L=60m, S=378mp, cu următoarele vecinătăți: N, S – proprietaţi particulare, E – str. Botanist Procopeanu Procopovici –  tronson I, V – intersecţia cu str. Petreni.  >>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1967, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<80.000, tronson I; 73, tronson II>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 44/11.12.1992; Carte Funciară nr. 36.828, număr cadastral 36.828>>

- la pozitia nr. 247, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1, 1.3.7.2 >>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, L=961m, l=6m, S=2.340mp, cu trotuare; cu următoarele vecinătăți: N – str. Runc tronson II, E – str. Mihai Eminescu, V – proprietăți particulare, S – proprietăți particulere>> tronson II, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, fără trotuare, intravilan, L=736m, S=4.266mp, cu următoarele vecinătăți: N – str. Runc tronson III, E – str. Runc tronson I, V – municipiul Vatra Dornei, S – proprietăți particulere>> tronson III, cu îmbrăcăminte din balast, fără trotuare, intravilan, L=155m, S=1.079mp. cu următoarele vecinătăți: N, E, V – municipiul Vatra Dornei, S – str.Runc – tronson II>>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1982, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<1.345.400, tronson I; 561, tronson II, 129, tronson III>>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.868, număr cadastral 36.868>>

- la pozitia nr. 253, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din balast, L=2.800m, l=4m, S=11.200mp, fără trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din balast, intravilan, L=286m, S=1.717mp, fără trotuare, cu următoarele vecinătăți: N, S – proprietăţi particulare, E – str. Todireni - tronson I, V – limita cu UAT. Șaru Dornei.>>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1963, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<1.120.000, tronson I; 412, tronson II >>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.820, număr cadastral 36.820>>

- la pozitia nr. 255, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din balast, L=200m, l=4m, S=800mp, fără trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din balast, intravilan, L=155m, S=928mp, fără trotuare, cu următoarele vecinătăți: N – proprietăţi particulare, S – municipiul Vatra Dornei, E – proprietatea numitei Onofreiciuc Viorica, V – str. Zimbului – tronson I.>>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1963, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<80.000, tronson I; 63, tronson II >>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.919, număr cadastral 36.919>>

- la pozitia nr. 260, coloana 1 va avea următorul cuprins: <<1.3.7.1>>, coloana 3, va avea următorul cuprins: <<tronson I, cu îmbrăcăminte din balast, L=170m, l=6m, S=680mp, fără trotuare; tronson II, cu îmbrăcăminte din balast, intravilan, L=88m, S=264mp, fără trotuare, cu următoarele vecinătăți: N – proprietăţi particulare, S – municipiul Vatra Dornei, E – proprietatea numitei Onofreiciuc Viorica, V – str. Zimbului – tronson I.>>, coloana 4 va avea următorul cuprins <<1963, 2018>>, coloana 5 va avea următorul cuprins: <<68.000, tronson I; 22, tronson II >>, coloana 6 va avea următorul cuprins: <<Domeniul public al municipiului Vatra Dornei conform Hotărârii Consiliului Local nr. 66/ 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018; Carte Funciară nr. 36.866, număr cadastral 36.866>>.

b). Se modifica Anexa nr.1 a HCL nr.60 din 28.03.2018, privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceav, inscris in Anexa la Hotararea nr.66 din 31.08.1999 cu modificarile si completarile ulterioare , dupa cum urmeaza:

Prima pozitie din Anexa este 464, iar Anexa va cuprinde un numar de 5 pozitii noi, pana la numarul 468 inclusiv.

Pozițiile 464 –  468, reprezinta bunuri imobile incadrate in categoria functionala „drumuri publice”.Strazile aferente pozitiilor mai sus amintite sunt situate in intravilanul municipiului, sunt intbulate avand ca proprietar municipiul Vatra Dornei si se regasesc in administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei.Restul prevederilor HCL nr.60 din 28.03.2018, raman neschimbate.

Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca prevederile HCL nr.97/10.04.2017.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Cadastru, Direcția economică și Compartimentul juridic;

Art.4. Secretarul municipiului Vatra Dornei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri către:

-Instituția Prefectului – Județul Suceava;

-Primarului municipiului Vatra Dornei;

-Direcțiilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-Tuturor persoanelor interesate.

 

                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

26.04.2018

Nr.106