ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico economici,  ai investitiei extindere și modernizare școala gimnaziala nr.2 VATRA DORNEI

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  de indata  in data de 08.05.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.12155/07.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.12156/07.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

              În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului si a Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, conform anexei la prezenta hotarare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a” si “f”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica  si a  indicatorilor tehnico economici,  ai investitiei “EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA nr.2 VATRA DORNEI, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, conform anexei la prezenta hotarare.

         ART 2.  Anexa  privind descrierea sumara a investitiei    „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 VATRA DORNEI, propus spre finantare prin POR 2014-2020, faca parte integranta   din prezenta hotarare.

         ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA VATRA DORNEI,”, și a cheltuielilor legate de proiect  propus spre finantare prin POR 2014-2020 , în cuantum 7.139.229,38 lei (inclusiv TVA)

          ART.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 145.698,57lei , reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 VATRA DORNEI,

          ART.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2VATRA DORNEI,și a cheltuielilor legate de proiect  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local

         ART.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

         ART.7 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei <ILIE BONCHEȘ>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <MUNICIPIULUI VATRA DORNEI>.

         ART.8 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                               PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

08.05.2018

Nr.109