ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat si domeniul public al municipiului Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 2147/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 2148/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art.3 alin.(4) si art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” si alin.(5) lit.(c), art.120 si art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

     Art.2 Se aprobă şi se însuşeşte inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

    Art.3 Se imputerniceste primarul municipiului sa duca la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate.

    Art.4 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul cadastru ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   CHIRUTA VASILE

        Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                    Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.11

 


                                                                                                                       

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

1.

 

 

 

32972

 

32972

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

502 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Nacu Constantin

Str.Izvorului nr.18

 

2.

1606

31506

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

COTA DE 7841/10000 din 178 mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Mihai Diaconu

Str.Dornelor nr.10

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

                              CHIRUTA VASILE

 

                     Contrasemneaza,

                                                     Secretarul municipiului

      Turcu Vasile

 

 

ANEXA nr.1 LA HCL NR. 11/31.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Anexa nr.2 la HCL nr.11/31.01.2018

 

Nr.crt.

Parcela

Carte funciara

Proprietar tabular

Detinator

Suprafata

Act anexat

Observatii

1.

 

 

 

1CC

38153

Statul roman

 

 

Municipiul Vatra Dornei

 

4921mp

 

 

Plan de situatie intocmit de

 Coman Catalin

Str.Unirii

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA

                              CHIRUTA VASILE

 

                     Contrasemneaza,

                                                            Secretarul municipiului

      Turcu Vasile