ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  de indata  in data de 08.05.2018

                                                

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.12158/07.05.2018 prezentată de  primarul Municipiului Vatra Dornei, raportul nr.12159/07.05.2018 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;HCL nr.66/1999;

-dispoziţiile Anexei nr.6 a Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Documentatia cuprinzand modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, se transmite Consiliului Judetean Suceava, in vederea aplicarii procedurilor de modificare a Hotararii Guvernului Romaniei nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

           Art.3   Primarul municipiului şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                               PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                              Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

08.05.2018

Nr.110