ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico economici,  ai investitiei “ASFALTARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” la  stadiul de Studiu de fezabilitate

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 17.05.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.13241/15.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13242/15.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

              În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica  elaborata , la faza Studiu de fezabilitate pentru investitia „ ASFALTARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, in vederea finantarii de la bugetul local.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, la faza Studiu de fezabilitate conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  „ ASFALTARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” .

        ART 3. Anexa  privind descrierea sumara a investitiei  :  „ ASFALTARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEIfaca parte integranta   din prezenta hotarare .

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

17.05.2018

Nr.112