ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 17.05.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.13244/15.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13245/15.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

              În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , OG nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare si Legea nr.92/2007 a  serviciilor de transport public local*;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.6 lit.”a”, pct.11, 14 precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  Studiul de oportunitate pentru proiectul “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei” , conform anexei la prezenta hotarare.

         ART 2. Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

17.05.2018

Nr.113