ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice si a  indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului  “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”, în faza de Studiu de Fezabilitate

 

                            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                            intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 17.05.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.13247/15.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13248/15.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

              În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Prioritate de Investiții 4E, Obiectivul Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

       ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica  elaborata, la faza Studiu de fezabilitate pentru investitia :  „ Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020 , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 4E.

      Art.2 I.Valoarea totala a cererii de finantare este de 22.528.790,76 lei, inclusiv TVA.

                  Valoarea totala neeligibila, este de 1.041.352,34 lei, inclusiv TVA

                  Valoarea totala eligibila, este de 21.487.438,42 lei inclusiv TVA.

                II.  Contributia proprie este de 1.471.109,13 lei din care :

                 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile este de 429.756,79 lei inclusiv TVA.

                 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, este de 1.041.352,34 lei, inclusiv TVA.

           III. Asistenta financiara nerambursabila solicitata este de 21.057.681,63 lei.

         ART 3. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, „ Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020  la faza Studiu de fezabilitate conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei ,   în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.

     ART 4. Anexa  privind descrierea sumara a investitiei „ Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020” faca parte integranta   din prezenta hotarare .

      Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

17.05.2018

Nr.114