ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea studiului privind reglementarea politicii parcarilor in municipiul VATRA DORNEI

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 17.05.2018

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.13253/15.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13254/15.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

              În conformitate cu prevederile art.33  din OG nr. 43/1997  privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”e”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă   Studiul privind reglementarea politicii parcarilor in Municipiul Vatra Dornei, conform anexei care face integranta   din prezenta hotarare.

         ART 2. Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

17.05.2018

Nr.116