ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizarii  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                         intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 17.05.2018

 

 

        Având în vedere expunerea de motive nr. 13256/15.05.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 13257/15.05.2018 al compartimentului de specialitate precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           In conformitate cu prevederile art.44 alin.1 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; art.13 lit.(a) si (b) si art.271 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si rubanismul ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d), alin.(6) lit.(a) pct.1 și art.45 alin. (1) coroborat cu art115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. -Se aprobă actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Vatra Dornei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL  nr.140/30.06.2016

Art. 3 Primarul, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

17.05.2018

Nr.117