ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 6000 de lei pentru organizarea celei de-a XX a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in context international.Actualitate si perspective

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                         intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 17.05.2018

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.13265/15.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.13266/15.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 (i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 4000 lei  pentru organizarea  celei de-a XX a editie a Conferintei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in context international.Actualitate si perspectivein colaborare cu Agentia Zonei Montane.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

17.05.2018

Nr.120