ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3200 de lei pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018     

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.14329/25.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.14330/25.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit.(i) al  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”  şi alin. (6) lit.”d” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 3200 lei  pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                         PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.122