ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a V  a

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018     

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.14332/25.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.14333/25.05.2018 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.(20) alin.(1) lit.(i) al  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.4-5, precum şi art 45 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit.(b)  din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de “Ziua Universala a IEI”-editia a V a, în data de 24 iunie 2018.

      Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 6000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Clubul sportiv municipal şi serviciul buget-contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                         PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.123