ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018     

 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 14344/25.05.2018  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.14345/25.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 9 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizatacoroborate cu prevederile art.557 alin.(2) din Codul civil si ale art.121 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata;Decizia nr.332/2016 a Curtii Constitutionale

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art.119 si art. 121 , precum şi art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin (1) lit.( b)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă completarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

   Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul public al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu,nr.31 parter,  format din  incaperile notate in plan cu nr.1-2, in suprafata de 35,74 mp din CF 30428.

   Art.3 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                                            PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.127