ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                      intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.2153/23.01.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2154/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de adresa nr.38723/20.12.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

            În conformitate cu prevederile art.20 lit(d), art.22, art.25 ale Ordinului MECTS nr.5472/2017 privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversiatr pentru anul scolar 2018-2019;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 pct.(1) precum şi art.45 alin. 1 coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                       HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba  reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2 Se imputerniceste primarul municipiului sa duca la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin  aparatul de specialitate.

             Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Vatra Dornei ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                          CHIRUTA VASILE

                                                                                                  Contrasemneaza,

                                                                                                Secretarul municipiului    

                                                                                                   Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.13

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.13/31.01.2018

 

Nr.crt.

Denumirea unitatii de invatamant cu personalitate juridica

Denumirea unitatii de invatamant fara personalitate juridica(arondata)

1.

LICEUL TEORETIC « ION LUCA « VATRA DORNEI/LIC/RO/Str.Mihai Eminescu, nr.24,Tel/Fax 0230/371536,0230/371536, licvatra@yahoo.com 

 

2.

LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE DEAC”VATRA DORNEI/LIC/PROF,POS/RO/Str.Vasile Litu, nr.3, Tel/Fax 0230/371436, 0330-815290, scoalaforestira2004@yahoo.com

 

3.

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VATRA DORNEI/PRI,GIM/RO/Str.Republicii, nr.53, Tel/Fax:0230-371956,0230-371956,scoalanr.1vd@yahoo.com

 

4.

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 VATRA DORNEI/ PRI,GIM/RO/Str.Unirii, nr.58, Tel/Fax:0230-371534, 0230-371534,scgen2vd@yahoo.com

 

5.

SCOALA GIMNAZIALA NR.4 VATRA DORNEI/ PRI,GIM/RO/Str.Mihai Eminescu, nr.50,Tel/Fax:0230-371304,0230-371304, scgen4vd@yahoo.com

 

6.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “CASUTA POVESTILOR”VATRA DORNEI/PRE,/RO/Str.Gladiolelor,nr.13,Tel/Fax:0230-373769,0230-373769,gpn4vd@yahoo.com

 

 

 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LICURICII”/PRE/VATRA DORNEI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.8, VATRA DORNEI/PRE

7.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBA CA ZAPADA”VATRA DORNEI/PRE,/RO/Str.GEORGE COSBUC/Tel/Fax:0230-371505,0230-371505,gpp1vd@yahoo.com

 

 

 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBY”VATRA DORNEI/PRE/Vatra Dornei

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFITA ROSIE”VATRA DORNEI/PRE,/Vatra Dornei

8.

CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI, STR.DORNELOR, NR.4, TEL/FAX :0230-235027

 

9.

CLUBUL SCOLAR SPORTIV VATRA DORNEI, VATRA DORNEI, Str.Mihai Eminescu, nr.29, Tel/Fax:0230-375139, 0230-75138,

 

10.

SCOALA POSTLICEALA SANITARA “TARA DE SUS”VATRA DORNEI,/POS/STR.GEORGE COSBUC Nr.6TEL :0230-373736, 0230-373736,liceul_taradesus@yahoo.com,LIC,POS

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                          CHIRUTA VASILE

                                                                                                  Contrasemneaza,

                                                                                                Secretarul municipiului    

                                                                                                   Turcu Vasile