ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor de la Scoala Gimnaziala nr.2, participanti la olimpiadele scolare

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018   

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.14352/25.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.14353/25.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumelor necesare  pentru  Scoala Gimnaziala Nr.2 Vatra Dornei” pentru premierea elevilor participanti la olimpiadele scolare dupa cum urmeaza:

1.    Costiug David Stefan-Scoala gimnaziala nr.1- Medalie de argint la Faza Nationala a Olimpiadei de fizica clasa a VI a;  -1000 de lei;

2.   Cozan Ana Maria - Scoala gimnaziala nr.2- Locul I la faza judeteana a olimpiadei de stiinte socio-umane – 500 lei;

3.   Albert Alexandra Maria- Scoala gimnaziala nr.2 - Locul I la faza judeteana a olimpiadei de stiinte socio-umane – 500 lei;

4.   Butnaru Madalina-Liceul „Ion Luca”-500 lei-Faza Nationala de Educatie fizica si sport.

           Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

          Art.3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.130