ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.14423/25.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.14424/25.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.2/2018  a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform influentelor prevazute in anexele nr.1 si 2 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2018,  conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

      Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.133