ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public

 

                              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018 

        Având în vedere expunerea de motive nr.14428/25.05.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.14429/25.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.2 alin(1),(2),(3) si (4); art.3 alin(1), art.12 alin.(1) si (2), art.18^1 alin(1) lit a),art.21 alin (1) lit b), art.22 alin (1) si (2), art.29 alin (2), art.30, art.67 alin(1),(2) lit c),alin(3) lit a),c) si d), art.69 alin(1) ,(4)si (5)din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;                             
            In conformitate cu prevederile art.1, art.3, art.5 alin (2), art.36 alin.(2) lit.a) si d), alin (3) pct.b) si alin.6 lit.a) pct.6, art.115 alin1lit b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1 Se aprobă atribuirea calitatii de ordonator tertiar de credite  Clubului Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei,infiintat prin HCL nr.81/2004, persoană juridică de drept public cu obiectul de activitate: performanţa sportivă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale

      Art. 2  Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul Local.

    Art. 3 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL„DORNA” VATRA DORNEI,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

      Art.4 Se aproba Organigrama si statul de funcţii, ale Clubului Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei,conform anexei nr.2 si 3, la prezenta hotarare.

     Art. 5 Pana la ocuparea prin concurs in conditiile legii a postului de Director, atributiile functiei de director vor fi exercitate de catre Presedintele in exercitiu al Clubului.

      Art.6 Salarizarea personalului din cadrul Clubului Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei se stabileste conform legislatiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

     Art.7 Primarul, prin Clubul Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.134

 

 

 

Anexa nr.1 la  Hotararea nr. 134/30.05.2018

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL

CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL„DORNA” VATRA DORNEI

 

         CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

           Art. 1.  Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei,  este organizat ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridică, înfiinţată ca instituţie de drept public  în subordinea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

       Aceasta structura sportiva a fost infiintata prin HCL nr.81/2004, in temeiul Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii privind administraţia publica locala nr. 215/2001, republicata cu modificările şi completările ulterioare.

           Art. 2. Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevedeile legale în vigoare cu respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare si functionare, precum şi cu respectarea  prevederilor specifice din normele şi reglementările federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

          Art. 3. Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei are in structura sa urmatoarele sectii: atletism; baschet; baseball;bridge; fotbal;handbal;hochei;patinaj; schi;sanie;şah;tenis ;tir;volei;go si tenis de masa.

         Art. 4. Prezentul Regulament de organizare si functionare reglementează modul de organizare si functionare, competenţele şi responsabilităţile principalelor structuri funcţionale  – persoane cu funcţii de conducere şi respectiv cu responsabilităţi speciale în cadrul Clubului.

           Art. 5. Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei se organizează şi funcţionează după prezentul regulament, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei şi se bucură de drepturile conferite de lege.

            Art. 6. Sediul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei este în  Municipiul Vatra Dornei str.Calea Transilvaniei, nr.1, jud. Suceava.

            Art.7. Culorile clubului sunt Alb-Albastru.

           Art. 8. Schimbarea denumirii Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei, poate fi făcută numai de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.

        Art. 9. Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei este finanţat din alocaţii de la bugetul local şi din venituri extrabugetare , în condiţiile legii.

           Art. 10. Directorul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei va fi numit de primar, in urma unui  concurs organizat în condiţiile legii. Angajarea salariaţilor se face, în condiţiile legii, de către director,in conformitate cu organigrama aprobata  de catre  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

         CAPITOLUL  II – SCOPUL  ŞI  OBIECTIVELE  CLUBULUI-

           Art. 11. (1) Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei  s-a infiintat în scopul organizării şi administrării activităţii sportive din Municipiul Vatra Dornei, pentru selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor la competiţii sportive interne şi internaţionale in ramurile de sport ce aparţin clubului, pentru realizarea obiectivelor de performanta sportive.

            (2) Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei va sprijini totodată şi sportul pentru toţi, în vederea menţinerii sănătăţii,  recreerii şi socializării cetăţenilor. Sportul pentru toţi va fi realizat printr-un complex de activităţi bazate pe practicarea liberă a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.

        

         Art. 12. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, clubul se afiliază la federaţiile sportive naţionale de specialitate, recunoscând autoritatea acestora şi obligându-se să respecte statutul, normele, reglementările şi deciziile acestora, care sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare. De asemenea, sunt recunoscute reglementările organismelor internaţionale în domeniu, aflate în vigoare.

            Art. 13. Scopul clubului se realizează prin următoarele obiective:

a)     organizarea de acţiuni de selecţie, instruire, pregatire şi perfecţionare a sportivilor;

b)     participarea la competiţii sportive, de masă şi de performanţă, interne şi

internaţionale, în conformitate cu regulamentele federaţiilor sportive naţionale;

c)      organizarea de competitii sportive de masa si  de performanţa;

d)     administrarea bazei sportive proprii;

e)     pregătirea sportivilor  într-un cadru organizat;

f)       promovarea sportivilor cu performante deosebite;

g)     atragerea copiilor şi tinerilor în practicarea sportului şi popularizarea

disciplinelor sportive în instituţiile de învăţământ;

h)     realizarea unui cadru corespunzător pentru ridicarea măiestriei sportivilor

prin organizarea eficientă, prin asigurarea unor antrenori specializaţi şi prin crearea unor condiţii materiale adecvate sportului de înaltă performanţă;

i)       organizarea de cursuri de iniţiere pentru începători precum şi cursuri de

 perfecţionare a sportivilor de către persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în condiţiile legii;

j)       organizarea de tabere şi cantonamente de pregătire;

k)     contactarea şi stabilirea de relaţii cu alte cluburi sportive de profil din ţară şi

străinătate;

l)       colaborarea cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat pentru

sponsorizări, donaţii, publicitate, prestări de servicii, închirierea de săli, terenuri, clădiri şi stadioane;

m)  acordarea de ajutoare sportivilor şi personalului propriu în caz de necesitate;

n)     atragerea de fonduri publice de la organele administraţiei publice centrale

sau  locale, conform legii;

o)     promovarea şi susţinerea măsurilor de prevenire şi control al folosirii

 substanţelor interzise şi alte metode neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor sportive la care participă;

p)     întreprinderea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum

şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în sport.

 

CAPITOLUL III – STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  ŞI  FUNCŢIONAREA

CLUBULUI  SPORTIV  MUNICIPAL „DORNA ”VATRA DORNEI

 

           Art. 14. Structura organizatorică a Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei este prevăzută în Organigrama şi Statul de funcţii care sunt aprobate prin Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

           Art. 15. (1) Înfiinţarea şi desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport din structura Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei se face prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei .

              (2) În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei are obligaţia să întreprindă demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiei sportive naţionale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora.

 

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA  CLUBULUI  SPORTIV  NAŢIONAL  MUNICIPAL „DORNA ”VATRA DORNEI

 

            Art. 16. Conducerea Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei este asigurată de un Consiliu de administratie  şi de un Director, în condiţiile prezentului Regulament.

 

           Art. 17(1) Consiliul de administratie este alcătuit dintr-un total de 7 membri din care:

a)     un preşedinte;

b)     6 membri;

              (2) Directorul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei este membru de drept al Consiliului de administratie.

              (3) Membri sunt: 4 consilieri locali, aleşi de către Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei prin vot secret, si 2 antrenori din cadrul Clubului.

              (4)Mandatul Consiliului de administratie este de 4 ani.

         Art. 18. Preşedintele Consiliului de administratie se alege pe o durată de 4 ani, dintre cei 7 membri, prin vot secret.

         Art. 19.  Consiliul de administratie se întruneste în şedinţă ordinară semestriala, la convocarea preşedintelui, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar. Deliberările sunt consemnate într-un registru special, iar hotărârile se iau cu jumătate plus unul din numărul de voturi, dacă legea nu prevede altfel. În caz de paritate, votul preşedintelui Consiliului de administratie este decisiv.

         Art. 20. Consiliul de administratie  îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)     avizează proiectul bugetului propriu şi contul de încheiere a exerciţiului

 bugetar;

b)     aprobă bilanţul contabil;

c)      aprobă transferurile şi împrumuturile de jucători precum şi suma la care

 urmează să se facă transferurile şi împrumuturile;

d)     aprobă strategia şi obiectivele generale ale clubului;

e)     analizează activitatea clubului şi propune măsuri şi programe de

îmbunătăţire  a activităţii;

f)       aprobă programele de activitate;

g)     aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului;

h)     aprobă componenţa loturilor, structura colectivelor tehnice şi a planurilor de

 pregătire a loturilor;

i)       stabileşte obiectivele de performanţă ale secţiilor clubului, în funcţie de

 bugetul de venituri şi cheltuieli;

j)       rezolvă problemele tehnice, organizatorice, administrative, financiare şi de

 personal ale clubului;

k)     se preocupă de întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea

 sportivă;

l)       se preocupă de realizarea lunară a veniturilor proprii;

m)  aprobă plafoanele de cheltuieli care privesc diurna, alimentaţia de efort şi

hrana a sportivilor, cazarea sportivilor şi a angajaţilor, pe fiecare zi în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;

n)     propune  schimbarea sediului clubului;

o)     negociază cu fiecare sportiv şi antrenor remunerarea netă care va fi

decontată lunar, ce va include remunerarea pentru munca prestată, cazarea şi hrana necesară fiecărui sportiv, precum şi termenele la care se va face decontarea;

p)       stabileşte criteriile de bază pentru remuneraţia netă lunară şi alte criterii de

 negociere, dacă se consideră a fi necesare;

            Art. 21. Calitatea de membru al Consiliului de administratie încetează:

a)     la expirarea mandatului pentru care a fost ales;

b)     prin hotărâre judecătorească;

c)      la cerere, motivat;

d)     în cazul decesului;

e)     în cazul dizolvării şi lichidării clubului;

f)       pentru încălcări grave ale regulamentului clubului şi legilor ţării;

g)     în cazul influenţării negative a rezultatelor sportive din competiţii;

h)     în cazul condamnării penale sau pentru cauze care, potrivit legii sau

statutului,  fac incompatibilă persoana în cauză cu calitatea de membru;

pentru neparticiparea la un număr de 3 şedinţe consecutive ale Consiliului de administratie

         

 

        Art. 22. Hotărârile adoptate de Consiliul de administratie sunt obligatorii şi pentru acei membri care au votat împotrivă.

        Art.23 Dizolvarea clubului si modificarea Regulamentului de organizare si functionare se face cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor şi se face la propunerea Primarului prin hotărârea Consiliului local.

       Art. 24. Hotărârile Consiliul de administratie intră în vigoare la data adoptării acestora sau, ulterior, la data prevăzută în conţinutul lor.

      Art. 25. (1) Postul de Director al Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei se ocupă prin concurs, organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii.

              (2) Comisia de concurs se stabileşte prin Dispoziţia Primarului Municipiului Vatra Dornei.

          Art. 26. Directorul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a)     asigură punerea în executare a hotărârilor Cnsiliului de administratie şi a

Hotărârilor  Consiliului Local;

b)     organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

c)      răspunde de aplicarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  a  clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;

d)     reprezintă personal sau prin delegat clubul în relaţiile cu organismele interne

 şi internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine;

e)     coordonează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramuri sportive din

structura clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectivelor clubului;

f)       propune spre aprobare Consiliului de administratie, transferurile şi împrumuturile de

 jucători precum şi suma la care urmează să se facă transferurile şi împrumuturile;

g)     numeşte şi eliberează din funcţie personalul Clubului , în condiţiile legii;

h)     controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau

recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;

i)       dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play şi pentru

combaterea  şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea clubului;

j)       întocmeşte impreuna cu contabilul clubului, proiectul bugetului propriu al Clubului şi contul de încheiere al  exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Consiliului de administratie si il supune spre aprobare Consiliului local.

k)     angajează, lichidează şi ordonanţează cheltuielile bugetului clubului;

l)       elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea Clubului Sportiv  Municipal „Dorna ”Vatra Dornei  şi stadiul implementării strategiilor pe care le prezintă spre avizare Comitetului Director;

m)  realizează şi propune proiecte Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei si

 Primarului care au ca scop îmbunătăţirea activităţii Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei;

n)     asigură instruirea personalului de specialitate;

o)     aprobă necesarul de materiale sportive în vederea pregătirii şi participării

 loturilor sportive la competiţii;

p)aprobă regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotarea clubului,

 precum şi modificarea acestora şi aprobă scoaterea din uz a mijloacelor fixe casate în condiţiile legii;

       q)încheie cu fiecare antrenor şi sportiv contractul de prestări servicii;

r)înregistrează contractele de prestări servicii la organele şi instituţiile

 prevăzute de lege;

s)negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale, convenţii şi contracte,

precum şi alte documente în domeniul sportului, cu persoane fizice şi juridice interesate;

ş) aprobă componenţa delegaţiilor şi reprezentanţii clubului care participă la

 competiţii şi reuniuni, analizează rezultatele obţinute şi ia măsuri în consecinţă;

 

t)reprezinta ca delegat Clubul Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei, in relatiile cu organismele sportive  interne si internationale

ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin Hotărârii ale Consiliului local , Dispoziţii ale Primarului sau prin Hotărâri ale Consiliului de Administratie.

   Art.27 Atributiile Contabilului:

    (1)Contabilul este incadrat din randul specialistilor cu studii superioare in domeniul economic si are urmatoarele  atributii:

a)ierarhice de subordonare Directorului Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei;

b)de colaborare cu tot personalul Clubului;

c) asigura si raspunde de conducerea si coordonarea activitatii economico-financiar contabile si de gestiune in conformitate cu Legea nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare aacesteia aprobat prin HG nr.704/1993 cu modificarile si completarile ulterioare precum si alte acte normative in vigoare;

d)acorda viza de control financiar preventiv;

e)gestioneaza contractele/conventiile civile sau alte asemenea acte incheiate de Director cu tehnicienii, antrenorii si sportivii legitimati la Clubul Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei;

f)asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind toate operatiunile economice ce se efectueaza in cadrul clubului;

g)intocmeste situatiile financiare, lunare, trimestriale si anuale;

h)exercita si raspunde de controlul financiar preventiv-propriu, conform legii;

i)planifica si elboreaza, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, necesarul lunar de credite si monitorizeaza executia bugetara a lunii precedente;

j)intocmeste lunar contul de executie bugetara;

k)organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei, in conformitate cu prevederile legale, la termenele stabilite;

l)verifica actele de casa si banca, deconturile, situatia inventarierilor, raspunde de efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor;

m)raspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, privind activitatea Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei;

n)intocmeste ordonantarile de plata, planurile financiare, notele de fundamentare pentru cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau in deplasqare si le supune spre aprobare directorului clubului;

o)raspunde de respectarea obligatiilor de plata ce deriva din legile cu caracter fiscal si de varsare de catre institutie, integral si la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligatii;

p)asigura salarizarea personalului, stabileste deducerile personale de baza si a drepturilor salariale in vederea calcularii impozitului pe salarii si intocmirea fiselor fiscale, asigurarea indemnizatiilor sportivilor, relationarea cu sportivii;

q)efectuarea de incasari si plati in numerar asigurand integritatea si securitatea banilor afalti in posesie;

r)urmareste sa fie decontate la timp cheltuielil curente efectuate cu ocazia diferitelor evenimente sportive;

s)asigura depunerea in conditii de securitate a numerarului incasat la trezorerie sau la banca;

ş)arhiveaza si pastreaza toate documentele clubului, conform Legii nr.16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

t)asigura functionarea Clubului sportive in domeniul activitatii de personal;

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONTROL ALE CLUBULUI   SPORTIV

MUNICIPAL „DORNA ”VATRA DORNEI

              Art. 27.  Auditul public intern la Clubul  Sportiv se realizează prin grija primarului Municipiului Vatra Dornei, iar raportul de audit este aprobat de ordonatorul principal de credite în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL

 

            Art. 28. (1) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei este format din bunurile mobile şi imobile apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Vatra Dornei, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

                (2) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei se stabileşte anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie.

            Art. 29. (1) Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

                (2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei.

            Art. 30. În exercitarea dreptului său, Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea scopului şi obiectivelor stabilite.

            Art. 31. Pentru atingerea scopului şi obiectivelor stabilite, Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei poate deţine în proprietate, închiriate sau în administrare baze sportive, terenuri, clădiri, instalaţii sportive, cantine, spaţii de cazare, autovehicule pentru transport materiale şi persoane, materiale şi echipamente de birotică precum şi alte dotări necesare pentru desfăşurarea activităţii.

             Art. 32. Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei  administrează baza materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul Municipiului Vatra Dornei dată în administrare de către Consiliul Local al   Municipiului Vatra Dornei.

              Art. 33. Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportivă care aparţine Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei se va face în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

              Art. 34. Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei poate fi modificat conform prevederilor legale.

 

CAPITOLULVII – FINANŢAREA  CLUBULUI SPORTIV

 Municipal „Dorna ”Vatra Dornei

 

            Art. 35. Veniturile, indiferent de sumă şi cheltuielile de orice natură ale clubului sunt cuprinse în bugetul anual propriu, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

           Art. 36. (1) Administrarea bugetului anual de venituri al Clubului se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind resursele financiare bugetare.

              (2) Bugetul anual al Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei cuprinde la partea de venituri:

a)     venituri proprii, pe structura clasificaţiei bugetare;

b)     subvenţii de la bugetul local;

c)      alte surse, în condiţiile legii.

              (3) Bugetul anual al Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

            Art. 37. Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei, pentru realizarea scopului şi obiectivelor, în condiţiile legii .

            Art. 38. Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei provin din:

a)     subvenţii de la bugetul local;

b)     venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi  obiectivele stabilite;

c)      sume obţinute din transferul sportivilor;

d)     cotizaţii, taxe, vize şi penalităţi sportive şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;

e)     venituri din sponsorizări şi donaţii;

f)       venituri obţinute din reclamă şi publicitate;

 

g)     venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;

h)     venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului;

i)       indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;

j)       sume rămase din exerciţiul financiar precedent;

k)     alte venituri obţinute în condiţiile legii.

           Art. 39. Gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti se face de către Directorul Clubului, cu respectarea prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare.

           Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei administrează baza materiala pentru activitatea sportiva aflata în patrimoniul  U.A.T. Vatra Dornei, data în administrare sau în folosinţa gratuita.Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportiva fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului

    Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportiva care aparţine  Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

           Art. 40.  Controlul financiar preventiv se organizează în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

           Art. 41. Auditul public intern al clubului se realizează prin grija Primăriei Municipiului Vatra Dornei, raportul de audit fiind aprobat de Ordonatorul Principal de Credite în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL VIII – REGIMUL DE DISCIPLINĂ, RECOMPENSE

ŞI SANCŢIUNI – CONDIŢII DE ACORDARE

            Art. 42. (1) Pentru rezultate deosebite sau pentru recunoaşterea contribuţiei la dezvoltarea sportului, clubul poate recompensa sportivii, tehnicienii, antrenorii, instructorii şi pe ceilalţi membri ai clubului, acordând distincţii, trofee, diplome, cupe sau plachete.

                 (2) Consiliul de administratie hotărăşte, în funcţie de rezultate şi de aportul personal, în limita bugetului clubului, acordarea de premii, prime sau alte recompense în bani sau obiecte,sportivilor si antrenorilor , conform prevederilor legale in vigoare.

                 (3) Consiliul de administratie hotărăşte radierea unei sancţiuni date anterior.

           Art. 43. Abaterile de la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, de la Regulamentul de Ordine Interioară sau de la alte reglementări stabilite prin decizii de către conducerea clubului, vor fi analizate de către Consiliul de administratie care, în funcţie de gravitatea faptelor, poate aplica următoarele sancţiuni: avertisment, amendă, suspendarea temporară din activitatea clubului ori excluderea din activitatea clubului. Cuantumul amenzilor va fi aprobat de Consiliul de administratie pentru fiecare sancţiune în parte.

             Art.44. La pronunţarea hotărârii se va ţine seama de circumstanţele atenuante sau agravante. Circumstanţele atenuante sunt antecedentele merituoase şi mărturisirea faptei. Acestea pot duce la diminuarea sancţiunii până la jumătate. Circumstanţele agravante sunt: calitatea oficială a persoanei în cauză, premeditarea, cumulul de abateri, recidiva. Ele pot duce la majorarea cu maximum jumătate a sancţiunii. Se consideră recidivist cel/cea care a mai fost sancţionat în ultimii doi ani pentru abateri de acelaşi fel.

              Art. 45. Avertismentul se aplică numai în cazul primei abateri şi este atenţionarea în scris asupra sancţiunilor ce vor urma în cazul săvârşirii de noi abateri.

             Art. 46. Suspendarea temporară poate fi:

a)     pe o perioadă de 3 – 6 luni şi amendă pentru gesturi şi expresii insultătoare

la adresa adversarilor, arbitrilor, partenerilor de concurs, reprezentanţilor organizaţiilor sportive, precum şi pentru nerespectarea deciziilor arbitrilor, neprezentarea la cantonamente şi competiţii fără a-şi anunţa şi justifica absenţa, purtare scandaloasă, atitudine necuviincioasă faţă de reprezentanţii clubului, a federaţiilor sportive naţionale de specialitate sau organelor lor de conducere, prejudicierea imaginii clubului;

b)     pe o perioadă de 6 luni – 1 an şi amendă pentru lovirea adversarului sau a

unui  partener de competiţie, provocarea de scandaluri pe terenul de joc sau în afara lui, refuzul de a face parte din reprezentativa clubului fără a avea motive temeinice;

c)      pe o perioadă de 2 ani pentru lovirea reprezentanţilor clubului, a

 reprezentanţilor federaţiilor sportive naţionale de specialitate sau a unui arbitru în funcţie.

              Art. 47. Suspendarea definitivă (excluderea) din activitatea sportivă din cadrul clubului se ia de către Consiliul de administratie pentru abateri deosebit de grave – dopaj, vicierea rezultatelor, neapărarea corectă a şanselor etc.

             Art. 48 Pentru personalul angajat cu contract de munca, sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de Codul Muncii.

 

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE

 

            Art. 49 Dreptul de supraveghere şi control asupra activităţii Clubului Sportiv          Municipal „Dorna ”Vatra Dornei se exercită de către  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei  şi Primarul Municipiului Vatra Dornei, conform prevederilor legale în vigoare.

           Art. 50. (1) Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei este supus înregistrării în Registrul Sportiv.

              (2) Ca urmare a înregistrării în Registrul Sportiv, clubul primeşte număr de identificare şi Certificat de Identitate Sportivă.

            Art. 51. Competenţele fiecărui post şi atribuţiile personalului Clubului Sportiv  Municipal „Dorna ”Vatra Dornei vor fi individualizate pentru fiecare caz în parte prin ”Fişa postului” aprobată de Directorul clubului.

            Art. 52. Salarizarea personalului încadrat prin contract de munca în cadrul instituţiei se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

            Art. 53. Personalul Clubului Sportiv  Municipal „Dorna ”Vatra Dornei răspunde, după caz, material, civil, administrativ, penal, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

            Art. 54. Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei dispune de ştampila proprie.

            Art. 55. Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei are arhiva proprie, în care se păstrează în conformitate cu prevederile legale, documente de personal, financiar-contabile şi din activitatea curenta.

             Art. 56. Litigiile de orice fel, în care este implicat Clubul Sportiv Municipal „Dorna ”Vatra Dornei sunt de competenta instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.

             Art. 57. Directorul Clubului va aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile prezentului regulament.

            Art. 58. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi conform legii.

             Art. 59 Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

             Art. 60. După aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, prezentul Regulament are caracter de normă obligatorie pentru întreg personalul Clubului Sportiv  Municipal „Dorna ”Vatra Dornei.

             Art. 61 Completarea sau modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se face cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru adoptarea acestuia.

                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                                                                                              Turcu Vasile