ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public īn domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018 

 

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.14431/25.05.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.14432/25.05.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avānd īn vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

Īn temeiul art. 36, alin. (2) lit. c, art. 45, alin. (3) şi art. 115,alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a unei suprafete de teren, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Inventarul domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei se modifică şi completează īn mod corespunzător.

           Art. 3. Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

                                               PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.135