ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.14437/25.05.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.14438/25.05.218 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a”  pct. 5,6 precum şi art. 45 alin.(1) art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Campionatului zonal de sah.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                               PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.137