ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Pacii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                               intrunit in sedinta  ordinara in data de 31.01.2018 

            Având în vedere expunerea de motive nr.2156/23.01.2018   prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2157/23.01.2018 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 si art.25 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                       HOTĂRÂRE: 

    Art.1 Se aproba propunerea  documentatiei de alipire imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Pacii, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. - Documentatia cadastrala pentru alipirea a doua suprafete de teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a) teren in suprafata de 49 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Pacii,f.n, identic cu nr.cadastral 37891 inscris in Cartea funciara 37891;

b) teren in suprafata de 2 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei f.n., identic cu nr.cadastral 37968  inscris in Cartea funciara 37968;

(2) -  Prin alipirea celor doua parcele de teren se va forma un corp de proprietate nou, in suprafata de 51 m.p., identic cu nr.cadastral 38097 care va fi inscris in Cartea funciara in favoarea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.   

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de alipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   Art.6 Prezenta hotarare se comunica la :

·         Institutia Prefectului Suceava ;

·         Primarul Municipiului Vatra Dornei ;

·         Compartimentul cadastru ;

·         Se publica pe site-ul Primariei Municipiului Vatra Dornei, www.vatra-dornei.ro

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA

                                          CHIRUTA VASILE

                                                                                                  Contrasemneaza,

                                                                                                Secretarul municipiului    

                                                                                                   Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2018

Nr.14