ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 211/29.08.2017 privind „aprobarea cofinanţării evenimentului „Bike Me Up 2018”

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018 

 

         Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.(20) alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5,  art. 45 alin.(2) si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr.211/2017 privind „cofinanţarea evenimentului „Bike Me Up 2018”  cu suma de 39000 de lei,  care va avea loc in luna iunie 2018.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

         Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA

                          IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.140