ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL-ului nr.230/29.11.2016 privind zonarea Municipiului Vatra Dornei

 

               Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.05.2018 

 

         Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;pct.8 alin.(3) pentru aplicarea titlului IX-Impozite si taxe locale don Hotararea nr.1/2016 privind Normele medodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind codul fiscal;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.(c) si alin.(4) lit. “c” precum şi art. 45 alin.(2) lit.”c” si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1 Se modifica HCL nr.230/29.11.2016 privind zonarea Municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

             Localitatile componente, Rosu, Argestru, Todireni sunt cuprinse in zona D rangul II.

             Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA

                                   IOJA  CEZAR

 

 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                           Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2018

Nr.141