ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

întrunit în ședință extraordinară în data de 07.06.2018

                                           

Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de Ilie Boncheș, primar al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.15133/05.06.2018

- Raportul compartimentului cadastru, înregistrat sub nr. 15134/05.06.2018

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului  nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;HCL nr.66/1999;

- Dispoziţiile Anexei nr.6 a Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (2) lit. c) şi art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Documentația cuprinzând modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, se transmite Consiliului Județean Suceava, in vederea aplicării procedurilor de modificare a Hotărârii Guvernului României nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

           Art.3 Primarul municipiului şi compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează:

    Ioja Cezar                                                                           Secretarul municipiului,

                                                                                                           Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

07.06.2018

Nr.144

 

R O M Â N I A                                                                                                                                                     Anexă

JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                            la Hotărârea nr. 144/07.06.2018

MUNICIPIUL  VATRA DORNEI

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI

BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL

PUBLIC AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI                                                                                Primarul municipiului

Boncheş Ilie

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Nr.

Crt.

 

Codul de

clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosinţă

Valoare

de inventar

mii lei

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate

Sau alte acte doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

481

1.3.17.2

Pod pietonal

Situat în municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava,  strada Republicii, în suprafață construită de 335 mp, suprafață desfășurată de 335 mp, zidărie din beton armat, cu următoarele vecinătăți: E, V –Râul Dorna, N -  municipiul Vatra Dornei, domeniul public, S – Strada Republicii, înscris în CF 38046, număr cadastral 38046.

1988

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea nr.18/1991

 

 

Preşedintele comisiei,

Boncheş Ilie

 

MEMBRII :

Turcu Vasile

Pintescu Maria

Agapi Eugenia

Coman Cătălin Dumitru