ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

 

                                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                         intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 07.06.2018 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.15139/05.06.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15140/05.06.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.2/2018  a bugetului de stat pentru anul 2018 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform influentelor prevazute in anexele nr.1 si 2 , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

             PRESEDINTE DE SEDINTA                                    Contrasemneaza,

                     IOJA  CEZAR                                               Secretarul municipiului    

                  Turcu Vasile

 

 

                     

Vatra Dornei

07.06.2018

Nr.146