ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea hcl nr.109/08.05.2018 privind „aprobarea documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico economici,  ai investitiei extindere și modernizare școala gimnaziala nr.2 VATRA DORNEI”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                     intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 18.06.2018 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

              În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului si a Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, conform anexei la prezenta hotarare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a” si “f”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico economica  si a  indicatorilor tehnico economici,  ai investitiei “EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA nr.2 VATRA DORNEI, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, conform anexei la prezenta hotarare.

         ART 2.  Anexa  privind descrierea sumara a investitiei    „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 VATRA DORNEI, propus spre finantare prin POR 2014-2020, faca parte integranta   din prezenta hotarare.

         ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA VATRA DORNEI,”, și a cheltuielilor legate de proiect  propus spre finantare prin POR 2014-2020 , în cuantum 7.284.927,95 lei (inclusiv TVA)  din care sprijinului financiar nerambursabil al proiectului este de 7.134.562,63 lei(inclusiv TVA).

          ART.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 145.603,32 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinantarea de 2% din valoarea  proiectului EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 VATRA DORNEI,

          ART.5   Se aproba valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului in suma de 4.762,00 lei(fara TVA) si valoarea eligibila a proiectului in suma de 7.280.165,95 lei(inclusiv TVA).

      ART.6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2VATRA DORNEI,și a cheltuielilor legate de proiect  pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

        Art.7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

         ART.8 Se împuternicește primarul Municipiului Vatra Dornei <ILIE BONCHEȘ>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <MUNICIPIULUI VATRA DORNEI>.

         ART.9 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            RIPAN MARIUS                                                     Secretarul municipiului    

                  Turcu Vasile

 

 

                     

Vatra Dornei

18.06.2018

Nr.150

 

MUNICIPIUL VATRA DORNEI                                                                                     Anexa

 

la H.C.L. 150/18.06.2018

Descrierea investiţiei și prezentarea      

  Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

"EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA II VATRA DORNEI"

 

 

SURSELE  DE FINANŢARE A PROIECTULUI

 

Nr crt

SURSE DE FINANTARE

Valoare (lei)

I

Valoarea totală a cererii de finantare,

din care :

7.284.927, 95

I.a.

Valoarea totala eligibila

 

7.280.165, 95 

I.b.

Valoarea totala neeligibila

 

4.762, 00 

II

Contributia proprie,

 din care :

150.365,32 

II.a.

Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile

 

145.603,32 

II.b.

Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile

 

4.762, 00 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

7.134.562, 63 

 

 

 

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

 

a)  categoria si clasa de importanta;  

Categoria de importanta: C normala

Clasa de importanta: III de tip curent

b)  cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

c)  an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Scoala a fost construita in regim P+E in anii `64-66 si extinsa cu Dp+ P+E in anii `90.

d)  suprafata construita;

Suprafata construita existenta scoala este 811.75 mp.

Suprafata construita propusa scoala este 854.20 mp.

e)  suprafata construita desfasurata;

Suprafata construita existenta scoala este 1884.80 mp. Suprafata construita propusa scoala este 2792.40 mp.

 

Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

 

Extinderea cladirii prin etajare, peste structura de rezistenta cu ziduri exterioare din structura metalica si interioare din zidarie.

Extinderea in plan orizontal prin realizarea unui nou acces din strada Gladiolelor.

Realizarea  unor  copertine  pe  structura  metalica  si  cu  inchideri  din  tabla  prefaltuita,  pentru protejarea si marcarea aceselor.

Acoperisul se propune de tip sarpanta metalica, protejat cu termoizolatie din vata bazaltica 30cm si cu invelitoare din tabla prefaltuita.

Termosistem  la  fatada  cu  polistiren  de  15  cm  aplicat  direct  si  finisat  cu  tencuiala  decorativa structurata.

Termosistem cu polistiren de 10 cm tencuiala decorativa la partea de soclu.

Alei si platforme: Pavaj dale beton/dale inerbate de grosime min 6 cm cu borduri de beton.

Imprejmuire: Gard din stalpi metalici fundatii de beton, soclu de beton aparent si plasa de metalica bordurata, cu o inaltime de 2m.

Scenariul preconizează imbunatatirea calitatii procesului educational, ca urmare a unei interventii capitale care are ca si scop inlăturarea cauzelor care au dus la aparitia degradărilor. Se propune extinderea spatiilor educationale necesare, precum si interventii pentru eficientizarea consumului general de energie.

Urbanistic (planimetric-ca insertie in sit), propunerea vizeaza etajarea constructiei existente orientate, care va cuprinde functiuni educationale: sali de curs, biblioteca si laboratoare, extinderea orizontala prin realizarea uni nou acces si realizarea unor copertine de protectie si marcare a intrarilor. Se doreste ca investitia, prin raportarea la vecinatati si limbaj formal, sa se integreze armonios si sa prea imaginea arhitecturala a existentului construit al zonei. Accesul la cladire se va realiza atat din strada Gladiolelor cat si din strada Unirii.

Formal, proiectul propune realizarea unei volumetrii care sa suplineasca si sa medieze intre pozitia si carateristicile sitului, vecinatile construite, nevoile functionale, de accesibilitate, orientare vizuala, iluminat natural si ventilatie, precum si incadrarea prin prelurarea limbajului, elementelor si materialelor caracteristice morfologiei arhitecturii zonei .

Functional, rezolvarea decurge din caracteristicile extinse ale terenului si vizeaza dispunerea, zonificare si ierarhizarea orizontala/verticala, conditionate de reprezentativitatea cerintelor si nevoilor spatiale carateristice functiunilor propuse.

Zonificare functionala e definita de relatia cu accesele si orientarea, cat si de interdependenta spatiilor ca aplicare a programului architectural specific:

-          Zona de activitati educationale, articulata de un hol, asa incat din orice acces public in cladire sa se poata ajunge in oricare din salile de clasa. Tot din acest hol sa se realizeze accesul la grupurile sanitare pentru elevi si profesori, diferentiate pe sexe.

-          Zona tehnica, cu acces limitat si diferit de al elevilor si personalului didactic.

Functional, propunerea vizeaza ierarhizarea pe verticala astfel:

-           Demisolul  este  destinat:  cabinetelor  (medical,  psihopedagogic),  depozitelor  si  unui  spatiu tehnic/auxiliar

-           Parterul este destinat atat copiilor si personalului didactic, cuprinzand zona de educatie, grupuri sanitare si birouri personal;

-         Etajul I este destinat   copiilor si personalului didactic, cuprinzand   zona de   educatie si grupuri sanitare.

-          Etajul II  propus este destinat  copiilor si personalului didactic, cuprinzand  zona de  educatie  si grupuri sanitare.

Obiect 1.1 - Scoala gimnaziala nr.2

Infrastructura:

-  extinderea se realizeza pe verticala prin etajare cat si in plan orizontal.

 

Suprastructura:

-   la demisol partial, structura este realizata din diafragme din beton, stalpi, grinzi si planseu beton armat;

-    la parter, structura este realizata din inchideri zidarie caramida ceramica portanta/structurala cu intercalari de stalpii de beton cu o sectiune minima de 25x40cm, planseu tip beton armat;

-    la etaj 1, structura este realizata din inchideri zidarie caramida ceramica portanta/structurala cu intercalari de stalpii de beton cu o sectiune minima de 25x40cm, planseu tip beton armat;

-   la etaj 2, structura este realizata din inchideri usoare pe structura metalica cu termoizolatie din vata bazaltica de 20cm, compartimentari interioare din zidarie peste zidurile existente si compartimentari usoare in camp;

-   acoperisul:  tip sarpanta pe structura metalica cu termosistem de 30cm vata bazaltica, invelitoare din tabla prefaltuita.

-   extinderea in plan orizontal prin realizarea unui nou acces din strada Gladiolelor.

-    realizarea  unor  copertine  pe  structura  metalica  si  cu  inchideri  din  tabla  prefaltuita,  pentru protejarea si marcarea aceselor.

Finisaje exterioare:

-  termosistem la fatada cu polistiren  de 15cm,

-  tencuiala decorativa moderna,

-  tencuiala decorativa la partea de soclu,

-  glafuri exterioare din metal/aluminiu,

-  refacere scari exterioare.

Finisaje interioare:

-  desfacerea tencuielilor interioare,

-  refacere tencuieli interioare,

-  montarea si refacerea parchetului in salile de clasa,

-  refacere finisajelor din faianta in grupurile sanitare,

-  montare covor pvc in holurile de acces.

-   marcare acceselor si a diferentelor de nivel prin zone contrastante vizual, montare elemente de finisare si avertizare tactilo-vizuale profilate, atat in pardoseali cat si in planurile verticale ale peretilor, care prin textura, compozitie si acustica faciliteaza deplasarea si orientarea elevilor cu dizabilitati.

Obiect 1.2 - Alei si platforme

Profilul transversal: Alei si trotuare pietonale se compune din: strat de fundatie din balast cu rol anticapilar bine compactat in grosime de 25 cm, strat de piatra sparta de 15cm, pavaj dale din beton si inerbate de 6 cm cu borduri de beton.

Obiect 1.3 - Imprejmuire

Gard din stalpi metalici  cu fundatii de beton, soclu de beton aparent si plasa metalica bordurata.

3.1.        Costurile estimative ale investiţiei:

-costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

La realizarea documentatiei s-a avut in vedere Standardul de cost SCOST-02 pentru Cladiri pentru invatamnat.