ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 27.06.2018 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.16834/21.06.2018 a primarul Municipiului Vatra Dornei, referatul nr.16835/21.06.2018 al Secretarului Municipiului, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,

          În temeiul prevederilor art. 45  alin.1şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Â R E :

 

   Art.1 Se alege preşedintele de şedinţă, domnul consilier Voloseniuc Mihai, care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna iunie  2018.

               Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

 

 

                   

Vatra Dornei

27.06.2018

Nr.153