ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul public si privat al municipiului Vatra Dornei

 

                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 27.06.2018 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.16837/21.06.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 16838/21.06.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

       Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizatacoroborate cu prevederile art.557 alin.(2) din Codul civil si ale art.120 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata;Decizia nr.332/2016 a Curtii Constitutionale;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă completarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului public al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

    Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.30,  format din  incaperile notate in plan cu nr.19-31, in suprafata de 41,54 mp,  identic cu  nr.cadastral 30709-C1 din CF 30709.

    Art.3 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Runc nr.7 format din  incaperile notate in plan cu nr.19-20, in suprafata de 24,63mp,   identic cu  nr.cadastral 34982-C1 din CF 34982.

   Art.4 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Parcului nr.51 format din  incaperile notate in plan cu nr.17-19, in suprafata de 29,45 mp,   identic cu  nr.cadastral 37887-C1 din CF 337887.

     Art.5  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

 

                   

Vatra Dornei

27.06.2018

Nr.154