ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

                                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 27.06.2018 

             Având în vedere expunerea de motive nr.16840/21.06.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16841/21.06.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1.

          Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

 

                 

Vatra Dornei

27.06.2018

Nr.155

                                                          

                                                          

 

 

                                                           Anexa nr.1 la HCL nr.155/27.06.2018

Partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto)

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie  lei/mc

1.

O.S  Vatra Dornei

10069

1324917

I

63A,95A,96A, 100A,100B

221

Acc I

53 lei/mc

 

O.S  Vatra Dornei

10070

1325797

I

70A,71A,72A

242

Acc I

51 lei/mc

TOTAL

 

463

 

 

Masa lemnoasă rezultată din partizile 10069 (1324917) şi 10070 (1325797) va fi valorificată  astfel:

-lemnul de lucru va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 380 lei/mc (molid, brad,fag);

  - lemn de celuloză va fi valorificat prin licitaţie din platforma primară la preţul de 210 lei/mc (molid, brad,fag);

- lemnul de foc va fi ridicat şi transportat pentru unităţile subordonate Primăriei Municipiului Vatra Dornei -Centrala Termică pe Deşeuri de Lemn preţul propus fiind de 105 lei/mc.

Partidă constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei valorificată prin licitaţie pe picior                                                                                                         

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Vatra Dornei

10072

1334621

I

125A,49E,50A,

51A,52

1681

Accid I

270 lei/mc

TOTAL

 

1681

 

   

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile