ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesara organizării  unei excursii pentru copii de la »Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei”

  

                                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 27.06.2018 

                                         

           Având în vedere expunerea de motive nr.16843/21.06.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.16844/21.06.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1190 lei  pentru „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” pentru organizarea unei excursii in judetul Neamt.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

 

                 

Vatra Dornei

27.06.2018

Nr.156