ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului Folcloric “Dorna Dorului”  in Serbia la Festivalul International de folclor

 

                                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 27.06.2018 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.16846/21.06.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.16847/21.06.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i” al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art.45 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit b)  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 7000 lei   lei  catre  Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Festivalul International de folclor din Serbia,  in perioada 11-13 iulie 2018.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

 

                 

Vatra Dornei

27.06.2018

Nr.157