ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre DGASPC Suceava si Municipiul Vatra Dornei, pentru respectarea si promovarea drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice

 

                                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                                     intrunit in sedinta  ordinara  in data de 27.06.2018 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.16849/21.06.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.16850/21.06.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;HG nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;HG nr.797/2017 privind pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 alin. 1, art.91 alin.(1), lit.”d”, lit.”e” , alin.5 lit.”a” pct.2 si alin.(6) lit.(c) si art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă protocolul de colaborare intre Directaie Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Municipiul Vatra Dornei, pentru respectarea si promovarea drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art. 2  Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, domnul Ilie Bonches, sa semneze Procolul de colaborare aprobat la art.1

         Art. 3 Primarul, prin   Directiade asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

 

                 

Vatra Dornei

27.06.2018

Nr.158