ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

          intrunit in sedinta  ordinara  in data de 27.06.2018 

 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 16882/21.06.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16883/21.06.2018  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand seama de faptul ca documentatia PUZ se afla in curs de elaborare, iar conform prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si HCL nr.74/2017  privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

In conformitate cu  art.36, alin.2, lit.c si alin.5 lit.”c” si art. 45, alin.(1) si a art. 115 alin (1) lit.(b)   din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se  insuseste Raportul de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

            VOLOSENIUC MIHAI                                               Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.06.2018

Nr.166