ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind  aprobarea documentatiei  PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ),  -pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

          intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 12.07.2018 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.10369/09.07.2018 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.10370/09.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Certificatul de urbanism nr.4/18.01.2018 ; Avizul nr.37/21.06.2018 al Comisiei tehnice de amenajare a terioriului  si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Suceava ;

In conformitate cu prevederile  art.25, alin.1,  art. 47, art.50, art.54 alin.(2), art.56 alin.(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.(e), , art. 115 alin.1 lit.(b) din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

           Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ+RLU(Regulament Local de Urbanism aferent PUZ), pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL..Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 9771 mp  format din imobilul cu nr.cadastral 38098, proprietatea SC MASPEX ROMANIA SRL.Indicatorii urbanistici conform PUZ + RLU sunt : P.O.T. = 50%, C.U.T. = 0,5 mdADC/mp teren, regim maxim de inaltime –15 m ; Parter/Inalt.

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. P2 – face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

     PINTILII MIRCEA CRISTIAN                                           Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

12.07.2018

Nr.169