ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind  aprobarea documentatiei  PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ),  - pentru Revitalizarea Infrastructurii economice si sociale in Municipiul Vatra Dornei– amplasament str.Miristeif.n.,CF 38261, Beneficiar- MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

          intrunit in sedinta  extraordinara  in data de 23.07.2018 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.19458/20.08.2018 prezentata de primarul municipiului, raportul nr.19459/20.07.2018 a compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Certificatul de urbanism nr.60/02.05.2018;

In conformitate cu prevederile  art.25, alin.1,  art. 47, art.50, art.54 alin.(2), art.56 alin.(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.(e), , art. 115 alin.1 lit.(b) din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

           Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ+RLU(Regulament Local de Urbanism aferent PUZ), pentru Revitalizarea Infrastructurii economice si sociale in Municipiul Vatra Dornei– amplasament Str.Miristeif.n.,CF 38261, Beneficiar- MUNICIPIUL VATRA DORNEI.Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 12436 mp  format din imobilul cu nr.cadastral 38261, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public.Indicatorii urbanistici conform PUZ + RLU sunt : P.O.T. = 40%, C.U.T. = 2,00mdADC/mp teren, regim maxim de inaltime –P+3E ;P+4E ;

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. P2 – face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

       VOLOSENIUC MIHAI                                                        Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

23.07.2018

Nr.171