ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice, a  organigramei, a statului de funcţii si statul de prsonal a Spitalului Municipal Vatra Dornei 

 

    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

          intrunit in sedinta  ordinara  in data de 30.07.2018 

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.19787/24.07.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19788/24.07.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

art.2 alin.2, anexa 2  nr.crt.296 din   HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;art.170 lin.(1) lit.(c),art.171 si art. 172, alin. (6) (7), art.176 şi ale art. 180 alin.(1) lit.(d)si art.182, alin. (1), litera d), art.183  si art.191 alin.4 din  Legea nr. 95/2006,  din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

     - Legea nr.153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

     - OUG nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016;

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.3 lit.a si  lit.b pct. (6) lit. “a” , pct.3 precum şi art.45 alin.1,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:       

        Art. 1 Se aprobă, structura organizatorica a Spitalului Municipal Vatra Dorneiconform anexei nr.1  la prezenta hotarare.

         Art.2 Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2018, valabila incepand cu 01.08.2018, conform  anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.08.2018, conform  anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 4  Se aprobă statul de personal al Spitalului Municipal Vatra Dornei, valabil incepand cu 01.08.2018, conform  anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.5 Cu data prezentei se abroga HCL nr.37/2018 si HCL nr.57/2018.

Art.6 Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,

         VOLOSENIUC MIHAI                                                  Secretarul municipiului    

                    Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.07.2018

Nr.172